Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą.

2. Organizuoja ir vykdo Agentūros vidaus kontrolės ir rizikos valdymo nepriklausomą vertinimą, atlieka vertinimų koregavimo veiksmus, neatitikimų ir veiklos galimybių valdymą bei teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl neatitikimų ir veiklos galimybių valdymo geresnio organizavimo.

3. Vykdo Agentūros veiklos teisinę priežiūrą, planuoja ir atlieka vertinimus, tyrimus, kaip Agentūroje laikomasi vidaus ir išorės teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat Agentūros finansuojamų projektų vykdytojų veiksmų teisėtumą įgyvendinant projektus.

4. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių Agentūros veiklą, projektus ir juos lydinčius dokumentus, pagal kompetenciją rengia kitus dokumentus Agentūros veiklos klausimais bei teikia juos direktoriui.

5. Teikia išvadas ir vizuoja Agentūroje rengiamus teisės aktų projektus.

6. Koordinuoja Agentūros teisės aktų viešą skelbimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Vizuoja sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis projektus, pagal kompetenciją juos rengia. 

8. Organizuoja Agentūros ekspertinio vertinimo vykdymą.

9. Organizuoja Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos valdymą ir tvarkymą.

10. Organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą Agentūroje.

11. Direktoriaus pavedimu vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.1, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.4-9.3.5, 9.3.7-9.3.8, 9.3.81, 9.3.12, 9.3.14, 9.8, 9.17.5, 9.14 papunkčiuose nustatytas funkcijas.

12. Organizuoja Agentūros gaunamos Europos Sąjungos techninės paramos administravimą.

13. Planuoja Agentūros žmogiškuosius resursus, atsižvelgdamas į išteklių poreikio planavimo sistemą.

14. Organizuoja Agentūros personalo valdymą ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdo personalo vadovo pareigas, rengia atitinkamus teisės aktus ir dokumentus.

15. Sistemingai analizuoja personalo darbą, teikia siūlymus direktoriui parenkant personalo politiką ir tvirtinant Agentūros organizacinę struktūrą, paskirstant valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas.

16. Renka valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas, tikrina jų duomenis ir teikia išvadas.

17. Organizuoja ir vykdo Agentūros viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Organizuoja Agentūros dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatytą tvarka.

19. Organizuoja reikalų perdavimą keičiantis valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

20. Organizuoja Agentūros dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatytą tvarka.

21. Užtikrina Agentūros antspaudo su Lietuvos valstybės herbu naudojimą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Direktoriaus pavedimu vykdo Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų (toliau – programų) nacionalinio atstovo teisiniams klausimams funkcijas:

22.1. analizuoja ir teikia išvadas dėl Europos Sąjungos dokumentų projektų programose klausimais;

22.2. teikia teisines konsultacijas dalyvavimo programose klausimais;

22.3. dalyvauja programų nacionalinių atstovų posėdžiuose bei kituose renginiuose, susijusiuose su programų administravimu;

22.4. pagal kompetenciją palaiko ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, užsienio valstybių programos nacionaliniais atstovais, mokslo ir verslo bendruomenėmis, kitomis institucijomis;

22.5. apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, Agentūros tinklalapiui.

23. Konsultuoja Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl rengiamų dokumentų ir siunčiamų raštų atitikimo teisinės technikos ir teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų, valstybės tarnybos, darbo teisės klausimais. 

24. Teikia teisines konsultacijas mokslo ir studijų institucijoms, įmonėms, kitoms valstybės institucijoms Agentūros veiklos klausimais.

25. Pagal kompetenciją rengia sutartis, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

26. Rengia ir pristato pranešimus savo vykdomos veiklos klausimais.

27. Atstovauja Agentūrą teismuose.

28. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

29. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

30. Vykdo vadovybės atstovo kokybės vadybai funkcijas.

31. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) Socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties.

2. Turėti 3 metų teisinio darbo patirtį valstybės tarnyboje.

3. Turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

4. Turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, paramą inovacijoms, įmonių teisę, intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

6. Būti susipažinusiam suEuropos mokslinių tyrimų programas bei jų finansavimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat su tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais dalyvavimą tarptautinėse mokslinėse programose.

7. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis ir informacinėmis sistemomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, VATARAS ir VATIS.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo skyriaus darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.