Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto valdymą, veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą.  

2. Organizuoja ir užtikrina projekto partnerių savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą vadovaujantis sutarties ir jungtinės veiklos sutarties nuostatomis. 

3. Rengia ir derina su Lietuvos verslo paramos agentūra projekto pirkimų planą, prižiūri projekto viešųjų pirkimų vykdymą. 

4. Organizuoja ir prižiūri projekto viešinimo įgyvendinimą. 

5. Atsiskaito Lietuvos verslo paramos agentūrai už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

6. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus įstaigos vadovui dėl projekto įgyvendinimo.  

7. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais. 

8. Kaupia ir tvarko projekto dokumentaciją. 

9. Bendradarbiauja su projekto partneriais ir kitomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais. 

10. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. 

11. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimo susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

12. Vykdo kitas su projekto vykdymu susijusias funkcijas. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Aukštas universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Ne mažesnė kaip 1 metų projekto vadovo darbo patirtis.  

4. Užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas ne žemesniu kaip B2 (pažengusio vartotojo) lygiu. 

5. Ne mažesnė kaip 2 metų darbo su Europos Sąjungos struktūriniais fondais patirtis.

6. Mokėjimas dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių išmanymas. 

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, 

9. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką. 

10. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.