Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei dėl MTEPIS ir kitų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros informacinių sistemų, duomenų bazių ir registrų valdymo ir tvarkymo, Agentūros aprūpinimo kompiuterių aparatine ir programine įranga klausimais.

2. Užtikrina MTEPIS ir kitų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros informacinių sistemų, duomenų bazių ir registrų valdymą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Organizuoja MTEPIS plėtrą, dalyvauja rengiant paraiškas Europos struktūrinių fondų bei kitos tarptautinės paramos investicijoms gauti rengimą dėl MTEPIS plėtros.

4. Organizuoja ir užtikrina MTEPIS turinio aktualumą, patrauklumą, informacijos savalaikį atnaujinimą.

5. Rengia MTEPIS elektroninius šablonus ir kitas elektronines formas.

6. Teikia metodinę ir dalykinę pagalbą naudotojams MTEPIS eksploatavimo klausimais.

7. Organizuoja, kontroliuoja paslaugų teikėjų vykdomą MTEPIS priežiūrą ir administravimą.

8. Pagal kompetenciją organizuoja informacinių sistemų, reikalingų Agentūros funkcijų vykdymui (toliau – informacinės sistemos), kūrimą ir diegimą. 

9. Įgyvendinama informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos politiką, administruojamų informacinių sistemų ir Agentūros kompiuterių tinklo saugos priemonių vykdymą.

10. Organizuoja informacinių sistemų, kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos veikimo trūkumų šalinimą, informacinių sistemų incidentų, problemų, Agentūros kompiuterių tinklo veikimo trikdžių šalinimą.

11. Kontroliuoja Agentūros kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos valdymą.

12. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus veiklos klausimais.

13. Atstovauja Agentūrai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose savo veiklos klausimais.

14. Savo veiklos klausimais rengia informaciją ataskaitoms, viešojo informavimo priemonėms, prireikus, juos pristato.

15. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

16. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų plėtrą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su valstybinėmis informacinėmis sistemomis.

4. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.