Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

1. Vykdo spaudos konferencijų organizavimą bei kitus viešinimo veiksmus (kiek to nepadengs teikiamos paslaugos).

2. Vykdo komunikaciją su parodos dalyviais ir teikia pagalbą jiems dėl stendų rengimo bei pagalbą parodos metu.

3. Parengia reikiamų paslaugų pirkimo dokumentacijas (įskaitant technines specifikacijas).

4. Vykdo viešojo pirkimo procedūras.

5. Parengia ir suderina sutartis su tiekėjais, kontroliuoti jų vykdymą.

6. Derina tarptautinės finansinių technologijų konferencijos organizavimo veiksmus su institucijomis, atsakingomis už FinTech inovacijų skatinimą.

7. Konferencijos metu koordinuoja paslaugų teikėjus, sprendžia operatyvinius klausimus (susirgus pranešėjui ar pan. situacijose).

8. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

9. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

10. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais.

11. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją.

12. Bendradarbiauja su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais ir kitomis institucijomis veiklos įgyvendinimo klausimais. 

13. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

14. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja. 

15. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pageidautina komunikacijos srityje) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti darbo patirties komunikacijos, arba informacinių technologijų srityje, arba finansinių technologijų, arba inovacijų ar verslumo skatinimo srityse.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti puikias anglų kalbos žinias.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.