Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant agentūros apskaitos politiką, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, koordinuoja skyriaus darbuotojų veiklą, užtikrina informacijos apie skyriaus veiklą sklaidą.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo agentūros vyriausiojo buhalterio funkcijas:

2.1. analizuoja ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;

2.2. tvarko agentūros buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrina agentūros finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę, vykdo ūkines-finansines operacijas, tikrina pareiškėjų (lėšų gavėjų) sąmatas, finansines paraiškas, mokėjimų prašymus, finansines ataskaitas, vykdo agentūros lėšų panaudojimo kontrolę, administruoja grąžintinas ir grąžintas lėšas iš projektų bei atlieka kitus su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus tam, kad būtų užtikrintas tvarkingas agentūros buhalterinės apskaitos vedimas; skaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį, veda tarnybinių komandiruočių apskaitą;

2.3. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams ir kt. valstybės ir savivaldybių institucijoms;

2.4. direktoriaus pavedimu vykdo finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

2.5. rengia agentūros suvestines finansines atskaitomybes ir, vadovui pasirašius, teikia asignavimų valdytojui (-ams);

2.6. veda agentūros materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

3. Planuoja agentūros finansinius resursus, atsižvelgdamas į išteklių poreikio planavimo sistemą, teikia siūlymus vadovybei dėl agentūros finansų kontrolės sistemos tobulinimo.

4. Planuoja, organizuoja ir vykdo agentūros materialinės ūkinės bazės priežiūrą bei plėtrą, organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją.

5. Organizuoja ir kontroliuoja agentūros internetinės svetainės, duomenų bazių techninę priežiūrą.

6. Vykdo agentūros viešųjų pirkimų finansinę kontrolę.

7. Direktoriaus pavedimu vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.3.1, 9.3.3-9.3.4, 9.3.6, 9.3.14, 9.7, 9.8, 9.17.3 papunkčiuose nustatytas funkcijas.

8. Savo veiklos srityje bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijomis, kitomis institucijomis, teikia joms informaciją dėl agentūros veiklos.

9. Savo veiklos srityje teikia konsultacijas agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

10. Vertina skyriaus darbuotojų veiklą.

11. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

12. Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektų rengimą bei dalyvauja juos rengiant.

13. Savo veiklos srityje vykdo kitas norminiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti agentūros veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tvarkant biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų profesinio darbo patirtį finansų srityje.

5. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, finansų sistemą, darbo santykius, buhalterinę apskaitą, auditą, viešuosius pirkimus, mokesčius, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą.

6. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer, Navision.

8. Išmanytiteisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo skyriaus darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.