Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Direktoriaus pavedimu pavaduoja direktorių valdant Agentūrą ir jai vadovaujant; direktoriui nesant, veikia Agentūros vardu, jai atstovauja bei organizuoja jos darbą.

2. Kuruoja ir kontroliuoja direktoriaus pavestų struktūrinių padalinių veiklą, paskirsto darbus ir pavedimus kuruojamiems skyriams, užtikrinant, kad pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku.

3. Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant mokslo, inovacijų ir technologijų politiką Lietuvoje.

4. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Agentūros strateginius tikslus, rengiant veiklos ataskaitų ir planų projektus, teisės aktų projektus, juos lydinčiuosius bei kitus dokumentus Agentūros administruojamų programų ir priemonių bei Agentūros veiklos klausimais.

5. Vizuoja visus kuruojamų skyrių parengtus dokumentus bei kitus dokumentus, tiesiogiai susijusius su kuruojamų skyrių kompetencija.

6. Koordinuoja Agentūrai pavestas funkcijas, susijusias su Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimu, 

7. Vykdo funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 9.2.1, 9.2.5, 9.3.7, 9.8, 9.14 papunkčiuose.

8. Užtikrina reprezentatyvų Agentūros dalyvavimą TAFTIE veikloje:

8.1. analizuoja teikiamus dokumentus, teikia siūlymus ir nuomones, rengia dokumentus ir ataskaitas;

8.2. dalyvauja TAFTIE organizuojamuose susitikimuose;

8.3. pristato Agentūros veiklą, pagal poreikį rengia pozicijas;

8.4. aktyviai bendradarbiauja su TAFTIE nariais.

9. Direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai institucijose ir organizacijose, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Agentūrai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

10. Teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl kuruojamų skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminių nuobaudų skyrimo, komandiravimo į užsienį klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Agentūros struktūros tobulinimo.

11. Rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu kuruojamų skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams ir jų kvalifikacijos kėlimu, kad būtų sudarytos sąlygos efektyviam valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbui ir tobulinimuisi.

12. Dalyvauja konkursų ir tarnybinės veiklos vertinimo komisijose priimant į tarnybą (darbą) ir vertinant Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka vertina kuruojamų skyrių vedėjų tarnybinę veiklą

13. Užtikrina plačius tarnybinius ryšius su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, valstybės institucijomis, moksline, akademine, verslo bendruomene, Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

14. Savo veiklos klausimais vykdo analizę ir rengia jos apžvalgą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių (ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės, politikos mokslų arba viešojo administravimo studijų krypties), fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politiką, jos įgyvendinimo priemones,jos įgyvendinimo nacionaliniu lygiu principus, ES institucinę sistemą, institucijų funkcijas, atsakomybės sritis ir įgaliojimus, institucijų sąsajas ir sprendimų priėmimo jose tvarką, nacionalinę ES struktūrinių fondų panaudojimo strategiją bei jos sąsajas su ES strateginiais dokumentais, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3.Mokėti užsienio kalbą (anglų) įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

4. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su ES struktūrinės paramos administravimu.

5. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

6. Turėti darbo tarptautinėse organizacijose ir (arba) tarptautinėse darbo grupėse, susijusiose su verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyvomis patirties ir verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyvų arba projektų rengimo, koordinavimo ir/arba įgyvendinimo patirties.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.