Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Teikia siūlymus vadovybei dėl agentūros apskaitos politikos.

2. Tvarko agentūros buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrina agentūros finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę, vykdo ūkines-finansines operacijas, tikrina pareiškėjų (lėšų gavėjų) sąmatas, finansines paraiškas, mokėjimų prašymus, finansines ataskaitas, vykdo agentūros lėšų panaudojimo kontrolę, administruoja grąžintinas ir grąžintas lėšas iš projektų bei atlieka kitus su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus tam, kad būtų užtikrintas tvarkingas agentūros buhalterinės apskaitos vedimas; skaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį, veda tarnybinių komandiruočių apskaitą.

3. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus.

4. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

5. Veda agentūros materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose.

6. Planuoja, organizuoja ir vykdo agentūros materialinės ūkinės bazės priežiūrą bei plėtrą, organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją.

7. Organizuoja ir kontroliuoja racionalią agentūros tarnybinio(-ių) automobilio(-ių) eksploataciją.

8. Vykdo agentūros viešųjų pirkimų finansinę kontrolę.

9. Direktoriaus pavedimu vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.3.1, 9.3.3-9.3.4, 9.3.6, 9.3.14, 9.7, 9.8, 9.17.3 p. nustatytas funkcijas.

10. Savo veiklos srityje bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijomis, kitomis institucijomis, teikia joms informaciją dėl agentūros veiklos.

11. Savo veiklos srityje teikia konsultacijas agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

12. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

13. Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektų rengimą bei dalyvauja juos rengiant.

14. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja.

15. Savo veiklos srityje vykdo kitas norminiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti agentūros veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 10 metų profesinio darbo patirtį.

3. Turėti patirties tvarkant projektų, finansuojamų valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšomis, finansinę apskaitą.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, finansų sistemą, darbo santykius, buhalterinę apskaitą, auditą, viešuosius pirkimus, mokesčius, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą.

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu A2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer, Navision.

7. Išmanytiteisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo skyriaus darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.