Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka Lietuvos inovacijų plėtros problematikos analizę, teikia pasiūlymus, prognozuoja sprendimų poveikį.

2. Atlieka Strateginės inovacijų tarybos narių užklausimų analizę ir ruošia reikalingą informaciją. 

3. Organizuoja Strateginės inovacijų tarybos veiklą. 

4. Derina Strateginės inovacijų tarybos klausimus tarp institucijų. 

5. Vykdo kitas funkcijas susijusias su Strateginės inovacijų tarybos veikla. 

6. Organizuoja ir prižiūri studijų, metodikų parengimą. 

7. Ieško ir pateikia reikalingą informaciją apie Lietuvos ir užsienio inovacijų sistemą, inovacinių paslaugų kokybę, poveikį ir kt. 

8. Sistemina ir analizuoja projektui ir Strateginei inovacijų tarybai reikalingą informaciją, pristato rezultatus, teikia pasiūlymus. 

9. Vykdydamas savo veiklą organizuoja renginius, rengia straipsnius, dalyvauja radijo ir televizijos laidose, vykdo kitas informacijos sklaidos priemones, rengia informaciją reikalingą projekto tinklalapiui, statistinę informaciją ir pan. 

10. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą. 

11. Vykdo kitus su projekto vykdymu susijusius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.  Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).

2. Būti susipažinusiam su inovacijų procesais, principais ir raida, teisės aktais, priemonėmis bei programomis, skatinančiomis ar remiančiomis inovacijų vystymą ir plėtrą.

3. Turėti 5 metus patirties dirbant verslo administravime, verslo veiklos organizavime.  

4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

7. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką.