Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo verslo ir mokslo subjektų inovatyvių idėjų, įmonių paiešką, analizuoja jų poreikius ir galimybes teisinėms konsultacijoms. 

2. Rengia reikalingų teisinių dokumentų šablonus.

3. Teikia individualias teisines konsultacijas inovacijų kūrimo, intelektinės nuosavybės objekto apsaugos, inovacijų teisinio registravimo, tarptautinių sutarčių (konsorciumo) sudarymo, technologijų perdavimo sutarčių sudarymo, ikiprekybinių, inovatyvių pirkimų, inovacijų partnerystės vykdymo ir kitais klausimais. 

4. Atlieka inovacijų plėtros problematikos analizę.

5. Organizuoja ir įgyvendina teisinės informacijos, susijusios su inovacijų kūrimu ir vystymu, sklaidą ir verslo subjektų švietimą inovacijų teisiniais klausimais, organizuoja renginius, rengia straipsnius, informaciją projekto tinklalapiui, statistinę informaciją, dalyvauja radijo ir televizijos laidose. 

6. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą.

7. Vadovybės pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. 

8. Vykdo kitus su projekto vykdymu susijusius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities teisės studijų krypties išsilavinimą. 

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą;  teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, Lietuvos Respublikos civilinės ir civilinio proceso teisės, kiek tai susiję su įmonių (asociacijų, viešųjų įstaigų) steigimu, intelektine apsauga, sutarčių sudarymu nuostatomis, priemonėmis ir programomis, skatinančiomis ar remiančiomis įmonių tinklų kūrimąsi, bendrų verslo ir mokslo partnerystės projektų rengimą. 

3. Turėti įgytą arba per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo būti kėlusiam kvalifikaciją mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir (ar) inovacijų (vadybos) ir (ar) verslumo skatinimo klausimais.

4. Per paskutinius trejus metus turėti ne mažiau kaip 2 metų inovacijų paramos ir (ar) verslumo skatinimo paslaugų teikimo patirtį ir per paskutinius trejus metus būti konsultavusiam daugiau kaip 20 MTEP ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje veikiančių įmonių. 

5. Turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų MTEPI ir (ar) verslumo skatinimo klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).

6. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį įmonių teisės srityje. 

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, 

10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką.