Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo verslo ir mokslo subjektų inovatyvių idėjų, įmonių paiešką, analizuoja jų poreikius ir galimybes. 

2. Analizuoja inovacijų rėmimo galimybes ir teikia išvadas, siūlymus dėl inovacijų paramos priemonių ir inovatyvių idėjų komercinimo galimybių. 

3. Atlieka inovacijų plėtros problematikos analizę.

4. Teikia individualias konsultacijas inovacijų klausimais dėl mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, inovacijų ir su jomis susijusio dalyvavimo programose inovacijų plėtros įmonėse klausimais.

5. Skatina inovacijų ir verslumo plėtrą: organizuoja tikslinių grupių konsultacijas – informacinius sutikimus, tarpininkauja priimant sprendimus. 

6. Ieško tarptautinių partnerių verslo vystymui ir plėtrai, bendriems verslo, mokslo ir studijų institucijų inovaciniams projektams įgyvendinti. 

7. Užmezga ir palaiko kontaktus su tarptautiniais ryšių ekspertais užsienyje bei tarptautinėmis Lietuvos verslo atstovybėmis;

8. Vykdydamas savo veiklą organizuoja renginius, rengia straipsnius, dalyvauja radijo ir televizijos laidose, vykdo kitas informacijos sklaidos priemones, rengia informaciją reikalingą projekto tinklalapiui, statistinę informaciją ir pan. 

9. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą. 

10. Vykdo kitus su projekto vykdymu susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su inovacijų procesais, principais ir raida, teisės aktais, priemonėmis bei programomis, skatinančiomis ar remiančiomis inovacijų vystymą ir plėtrą. 

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, ES teisės aktais reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą;

4. Turėti įgytą arba per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo būti kėlusiam kvalifikaciją mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir (ar) inovacijų (vadybos) ir (ar) verslumo skatinimo klausimais.

5. Per paskutinius trejus metus turėti ne mažiau kaip dviejų metų inovacijų paramos ir (ar) verslumo skatinimo paslaugų teikimo patirtį ir per paskutinius trejus metus būti konsultavusiam daugiau kaip 20 mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje veikiančių įmonių. 

6. Turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų MTEPI ir (ar) verslumo skatinimo klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją. 

10. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką. 

11. Turėti patirties dirbant verslo administravime, verslo veiklos organizavime.