Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių verslo ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir teikia siūlymus direktoriui dėl verslo ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo plėtros politikos Lietuvoje formavimo ir įgyvendinimo. 

2.  Koordinuoja Agentūros veiksmus rengiantis Europos inovacijų agentūrų tinklo (TAFTIE) pirmininkavimui bei organizuoja Agentūros veiklas pirmininkavimo TAFTIE metu, atstovauja Agentūrai TAFTIE.

3. Koordinuoja direktoriaus pavestų tarptautinių MTEPI programų įgyvendinimą Lietuvoje.

4. Direktoriaus pavedimu atstovauja Agentūrą tarptautinių MTEPI programų bei tarptautinių organizacijų tinklų veikloje.

5. Dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo tarptautiniu bendradarbiavimu, projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus.

6. Užtikrina plačius tarnybinius ryšius su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, valstybės institucijomis, moksline, akademine, verslo bendruomene, Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

7. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Agentūrai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

8. Rengia arba dalyvauja rengiant informacinę medžiagą savo kompetencijai priskirtais klausimais.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginio planavimo principus, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Europos mokslinius tyrimus, eksperimentinę veiklą, inovacinės veiklos skatinimą.

3. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B2)lygiu.

4. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį administruojant tarptautines MTEPI programomis.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,MS Outlook, Internet Explorer. 

6. Mokėti valdyti, kaupti, sistemint, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus.

7. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.