Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. organizuoja Agentūros darbą, atsako už Agentūrai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
 2. užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;
 3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant MTI politiką, nustatyta tvarka teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai  pasiūlymus šiais klausimais;
 4. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 5. užtikrina programų ir priemonių vykdymo ir Agentūrai paskirtų valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, atsiskaito už Agentūrai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą;
 6. kasmet iki gruodžio 15 d. teikia Agentūros koordinavimo  tarybai (toliau – Taryba) svarstyti ateinančių metų Agentūros metinį veiklos planą, o jai apsvarsčius ir pateikus nuomonę, iki sausio 20 d. teikia ekonomikos ir inovacijų ministrui ir švietimo, mokslo ir sporto ministrui; 
 7. kasmet iki sausio 15 d. teikia Tarybai svarstyti, o Tarybai apsvarsčius ir pateikus nuomonę – kasmet iki sausio 31 d. teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Agentūros veiklos ataskaitas ir viešai atsiskaito už savo veiklą;
 8. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą  teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 9. teikia ekonomikos ir inovacijų ministrui ir švietimo, mokslo ir sporto ministrui, Tarybai siūlymus dėl Agentūros veiklos, Agentūros nuostatų pakeitimų;
 10. Tarybai apsvarsčius ir pateikus siūlymus, teikia ekonomikos ir inovacijų ministrui ir švietimo, mokslo ir sporto ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, tvirtina Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, administracijos padalinių nuostatus, Agentūros darbo reglamentą ir kitus Agentūros vidaus administravimo dokumentus;
 11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į pareigas  ir atleidžia iš pareigų Agentūros direktoriaus pavaduotojus, Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines ar tarnybines nuobaudas ir pašalpas; 
 12. organizuoja Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;
 13. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
 14. sudaro sutartis Agentūros veiklos tikslams įgyvendinti;
 15. atstovauja Agentūrai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
 16. atstovauja Lietuvai ekonomikos ir inovacijų ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pavestose tarptautinėse MTI programose bei tarptautinių organizacijų tinkluose;
 17. organizuoja mokslo ir studijų institucijų bei įmonių vykdomų projektų bei pateiktų ataskaitų vertinimą;
 18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Agentūros veiklos užtikrinimo klausimais;
 19. kartu su Lietuvos mokslo taryba ir Vyriausybės strateginės analizės centru rengia Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybai metinį pranešimą apie MTI srities vystymąsi, iššūkius ir galimybes Lietuvai;
 20. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių, biomedicinos, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities;
 2. per paskutinius 5 metus turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirties verslo arba viešojo administravimo sektoriuje; 
 3. turėti darbo tarptautinėse organizacijose ir (arba) tarptautinėse darbo grupėse, susijusiose su verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyvomis patirties ir verslo ir mokslo bendradarbiavimo iniciatyvų arba projektų rengimo, koordinavimo ir/arba įgyvendinimo patirties;
 4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 5. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
 6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, mokslo ir studijų srities veiklą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, valstybės pagalbos teikimą, įmonių veiklą, konkurencingumo didinimo priemones, mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, inovacinės veiklos skatinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, viešuosius pirkimus;
 7. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje ir turėti patirties administruojant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą;
 8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
 10. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti įstaigos veiklą, spręsti biudžetinių įstaigų finansavimo bei darbo teisinių santykių klausimus.