Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo (toliau – sutarties) nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą.

2. Pagal kompetenciją organizuoja partnerio informacijos ir dokumentų, reikalingų tarpiniams ir galutiniams mokėjimų prašymams, surinkimą bei kontroliuoja projekto partnerio išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą sutarties reikalavimams, finansinių duomenų teisingumą.

3. Apibendrina partnerio patirtų išlaidų informaciją, rengia tarpinius ir galutinį mokėjimų prašymus bei teikia juos su jais susijusią dokumentaciją Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA).

4. Užtikrina partnerių savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Bendrauja su projekto partneriu darbiniais ir su projektu susijusiais kitais klausimais (konsultuoja dėl išlaidų tinkamumo, pagrįstumo, atsiskaitymų, dokumentų rengimo, pateikimo ir pan.).

6. Vykdo projekto pirkimų plano įgyvendinimo priežiūrą, prireikus, organizuoja jo keitimą, organizuoja ir vykdo Agentūros viešuosius pirkimus projekte, konsultuoja partnerius pirkimų klausimais. 

7. Atsiskaito LVPA už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

8. Rengia projekto biudžeto pakeitimus.

9. Teikia pasiūlymus ir informaciją apie projekto valdymą, problemas bei trūkumus vadovybei ir projektą kontroliuojančioms institucijoms.

10. Pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai LVPA ir kt. institucijose. 

11. Atsakingas už suteiktos de minimis pagalbos registraciją.

12. Vykdo kitas su projekto įgyvendinimu ir valdymu susijusias funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis ES struktūrinių fondų paramos projektų rengimo, įgyvendinimo ir (ar) administravimo srityje.

4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

6. Raštvedybos taisyklių išmanymas

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.