Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

1. Teikia konsultacijas inovacijų klausimais įmonėms finansinių technologijų srityje iki jas pradės teikti paslaugos teikėjas.

2. Parengia inovacijų konsultacijų paslaugos pirkimo dokumentaciją (įskaitant techninę specifikaciją).

3. Pagal kompetenciją vykdo viešojo pirkimo procedūras.

4. Parengia ir suderina inovacijų konsultacijų paslaugos sutartį su tiekėju.

5. Kontroliuoja sutarties su tiekėju vykdymą.

6. Skaičiuoja ir registruoja de minimis pagalbą bei teikia metodinę pagalbą paslaugos teikėjui inovacijų konsultacijų ir de minimis skaičiavimo ir registravimo klausimais.

7. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo. 

8. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais.

9. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją.

10. Bendradarbiauja su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais ir kitomis institucijomis veiklos įgyvendinimo klausimais. 

11. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

12. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja. 

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti darbo patirties finansinių technologijų srityje arba informacinių technologijų arba viešųjų pirkimų, arba teisinio, arba inovacijų ar verslumo skatinimo srityse.

4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų per paskutinius penkerius metus inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų teikimo, ir (ar) inovacijų diegimo ir (ar) kūrimo patirtį, ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 5 MTEP ir (ar) inovacijų veiklas vykdžiusias įmones minėtais klausimais.

5. Turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų, MTEP ir (ar) inovacijų klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).

6. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti geras anglų kalbos žinias.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.