Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto valdymą, veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą.  

2. Organizuoja ir užtikrina projekto partnerių savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą vadovaujantis sutarties ir jungtinės veiklos sutarties nuostatomis. 

3. Rengia ir derina projekto dokumentus su projektą finansuojančiomis ir prižiūrinčiomis institucijomis, prižiūri projekto viešųjų pirkimų vykdymą. 

4. Organizuoja ir prižiūri projekto viešinimo įgyvendinimą. 

5. Atsiskaito projektą finansuojančioms institucijomis už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

6. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl projekto įgyvendinimo.  

7. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais. 

8. Kaupia ir tvarko projekto dokumentaciją. 

9. Bendradarbiauja su projekto partneriais ir kitomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais. 

10. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. 

11. Vykdo kitas su projekto vykdymu susijusias funkcijas. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektų, gaunančių Interreg programos finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų administravimo darbo patirtį.  

4. Mokėti užsienio kalbą (anglų k.) ne žemesniu kaip B2 lygiu. 

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją,

8. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką. 

9. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.