Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą.

2. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimo, vidaus sistemos tobulinimo klausimais.

3. Organizuoja  visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, direktoriaus pavedimu administruoja pavestas visuotinės dotacijos priemones, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų, vykdydamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, 9.2.1-9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9-9.3.11, 9.3.13, 9.6, 9.8-9.10, 9.12-9.14, 9.16, 9.17.2, 9.17.4, 9.17.5 papunkčiuose nustatytas funkcijas.

4. Organizuoja ir užtikrina 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų atlikimą teisės aktuose nustatyta tvarka, administruojant visuotinės dotacijos priemonę „Inočekiai LT“;

5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos investicijų fondus administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų visuotinių dotacijų priemonių klausimais.

6. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie administruojamas visuotinės dotacijos priemones įstaigos tinklalapiui.

7. Pagal kompetenciją sistemina ir analizuoja duomenis apie Lietuvos subjektus, dalyvaujančius visuotinės dotacijos priemonėse, rengia informacinę medžiagą apie juos ir skleidžia tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

8. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais.

9. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

10. Teisės aktuose nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojus.

11. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Būti susipažinusiam suEuropos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Turėti 3 metų darbo patirtį administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemones.

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.