Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja ekspertų veiklą.

2. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei, perkančiosioms organizacijoms, ministerijomsnaujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų klausimais.

3. Pagal kompetenciją teikia ekspertines išvadas.

4. Analizuoja dokumentus, susijusius su naujo tipo (inovatyviaisiais ir ikiprekybiniais) viešaisiais  pirkimais.

5. Pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, teisės aktų bei kitų dokumentų projektus.

6. Atlieka tyrimus ir vertinimus, susijusius su naujo tipo (inovatyviaisiais ir ikiprekybiniais) viešaisiais  pirkimais.

7. Vykdo ikiprekybinius pirkimus.

8. Teikia konsultacijas išorės asmenims naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių)viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

9. Organizuoja ir veda mokymus perkančiosioms organizacijoms.

10. Rengia Projekte numatytus viešinimo straipsnius dienraštyje, medžiagą projekto interneto svetainei ir Agentūros svetainei.

11. Dalyvauja dėl naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių)viešųjų pirkimų Ūkio ministerijos sudarytose darbo grupėse, pirkimų komisijų darbo grupėse perkančiosiose organizacijose kaip Agentūros atstovas ir kitose darbo grupėse bei komisijose.

12. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu rengia, dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose projektuose.

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis).

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį.

5.  Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo principus.