Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo projekte numatytas veiklas bei funkcijas, koordinuoja vykdomo projekto eigą; 

2. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais, užtikrina komunikaciją ir bendradarbiavimą su projekto partneriais; 

3. Organizuoja ir prižiūri projekto viešinimą; 

4. Vadovo pavedimu dalyvauja susitikimuose Lietuvoje ir užsienyje;

5. Siekiant užtikrinti kokybišką Projekto veiklų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl Projekto veiklų įgyvendinimo priežiūros projekto vadovui. Teikia informaciją, susijusią su projektu, projekto partneriams.

6. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.  

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Interreg programos finansinę paramą, tvarkymą išmanymas ir taikymas darbe;

3. Ne mažesnė kaip 1 metų projektinio darbo patirtis;

4. Užsienio kalbos (anglų k.) ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer);

6. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių išmanymas;

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją;

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką. 

9. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.