Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja MITA dokumentacijos tvarkymą, tvarko archyvines bylas ir sudaro bylų nomenklatūras, administruoja elektroninę dokumentų valdymo sistemą. 

2. Vykdo personalo atranką, tvarko personalo priėmimo, atleidimo klausimus, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimus, tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, tvarko MITA valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą, atlieka kitas funkcijas, susijusias su personalo administravimu.

3. Rūpinasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis, socialinių garantijų užtikrinimu, organizuoja ir prižiūri MITA materialinės, techninės ir informacinės bazių tvarkymą, organizuoja ir vykdo materialinių vertybių inventorizaciją. 

4. Organizuoja ir kontroliuoja racionalią MITA tarnybinio(-ių) automobilio(-ių) eksploataciją.

5. Dalyvauja vykdant MITA viešuosius pirkimus.

6. Administruoja MITA vykdomus techninės paramos projektus.

7. Direktoriaus pavedimu vykdo funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.1, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.4-9.3.5, 9.3.7-9.3.8, 9.3.12, 9.8 papunkčiuose.

8. Direktoriaus pavedimu atlieka MITA asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas ir užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) įgyvendinimą.

9. Pagal kompetenciją rengia dokumentus savo ir skyriaus veiklos klausimais.

10. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

11. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, personalo tvarkymą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį.

4. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.