Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimo klausimais.

2. Direktoriaus pavedimu administruoja Europos Sąjungos investicijų fondų visuotinės dotacijos priemonę, atlikdamas funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, 9.2.1-9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9-9.3.11, 9.3.13, 9.6, 9.8-9.10, 9.12-9.14, 9.16, 9.17.2, 9.17.4, 9.17.5 papunkčiuose.

3. Atlieka visuotinės dotacijos priemonių projektų paraiškų, ataskaitų ekspertinį vertinimą: vertina atitiktį sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sampratai, inovatyvių produktų komercinį potencialą, apibendrina kitų ekspertų išvadas.

4. Renka statistinę informaciją, vykdo jos analizę kuruojamos veiklos srityje ir ne rečiau kaip kartą per metus rengia jos apžvalgą.

5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos investicijų fondus administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų visuotinių dotacijų priemonių klausimais.

6. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie administruojamas visuotinės dotacijos priemones įstaigos tinklalapiui.

7. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais.

8. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

9. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnyba, viešuoju administravimu, viešaisiais pirkimais, finansų sistema, valstybės pagalba, moksliniais tyrimais, inovacijų parama, asmens duomenų apsauga, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įgyvendinant ar administruojant projektus.

4.Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.