Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja Norvegijos finansinio mechanizmo grupės veiklą.

2. Teikia siūlymus vadovybei Norvegijos programos įgyvendinimo, vidaus valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo ir tobulinimo klausimais, rengia susijusius dokumentus.

3. Organizuoja ir vykdo Norvegijos programos įgyvendinimą ir Norvegijos programos projektų administravimą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje.

4. Organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros gaunamos Norvegijos techninės paramos administravimą.

5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su 2014–2021 m. Norvegijos finansinį mechanizmą administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamos Norvegijos programos klausimais.

6. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie Norvegijos programą įstaigos tinklalapiui.

7. Pagal kompetenciją sistemina ir analizuoja duomenis apie Lietuvos subjektus, dalyvaujančius Norvegijos programoje, rengia informacinę medžiagą apie juos ir ją skleidžia tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

8. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus Norvegijos finansinio mechanizmo grupės veiklos klausimais.

9. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

10. Teisės aktuose nustatyta tvarka vertina Norvegijos finansinio mechanizmo grupės darbuotojus.

11. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti 3 metų darbo patirtį administruojant Europos Sąjungos struktūrinių ar tarptautinės paramos fondų priemones (programas).

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.