Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei Norvegijos programos įgyvendinimo klausimais.

2. Direktoriaus pavedimu administruoja Norvegijos programą, atlikdamas funkcijas, nustatytas Norvegijos programą reglamentuojančiuose teisės aktuose, vidaus procedūrų vadove bei kituose vidaus dokumentuose.

3. Renka statistinę informaciją, vykdo jos analizę kuruojamos veiklos srityje ir ne rečiau kaip kartą per metus rengia jos apžvalgą.

4. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Norvegijos programą administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų visuotinių dotacijų priemonių klausimais.

5. Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie administruojamą Norvegijos programą įstaigos tinklalapiui.

6. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais.

7. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

8. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešuoju administravimu, viešaisiais pirkimais, finansų sistema, valstybės pagalba, moksliniais tyrimais, inovacijų parama, asmens duomenų apsauga, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio darbo patirtį.

4.Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.