Pareigų aprašymas Spausdinti

Eglė Elena Šataitė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Teikia siūlymus vadovybei siūlymus įgyvendinant inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų MTEPI politiką.

2. Direktoriaus pavedimu administruoja MTEPI programas ir priemones, pavestas skyriaus kuruojamai sričiai.

3. Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus.

4. Atlieka Agentūros administruojamų MTEPI programų bei priemonių įgyvendinimo stebėseną, jų poveikio vertinimą.

5. Užtikrina statistinių duomenų rinkimą ir analizę savo veiklos klausimais.

6.Rengia ir dalyvauja rengiant informacinę medžiagą skyriaus veiklos klausimais.

7. Inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją Agentūros tinklalapiui savo veiklos klausimais.

8. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Agentūrai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

9. Palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, bendradarbiauja su mokslo ir verslo bendruomenėmis savo veiklos kausimais.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį išsilavinimą socialinių mokslų srities.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą, inovacijas, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti 5 metų profesinio darbo patirties.

4. Turėti patirties mokslinių tyrimų srityje.

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo B2 lygiu. 

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo skyriaus darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.