Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Direktoriaus pavedimu vykdo funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.1, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.4-9.3.5, 9.3.7-9.3.8, 9.3.12, 9.8 papunkčiuose.

2. Vykdo MITA administruojamų programų (priemonių) projektų vykdomų viešųjų pirkimų priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja projektų patikrose vietoje.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo MITA viešuosius pirkimus, rengia MITA teisės aktus ir kitus susijusius dokumentus, skirtus viešųjų pirkimų organizavimui ir vykdymui, atlieka MITA vykdomų viešųjų pirkimų priežiūrą, bendradarbiauja su Centrine perkančiąja organizacija.

4. Analizuoja ir rengia teisės aktų, reikalingų MITA vidaus kontrolės ir rizikos valdymui užtikrinti, projektus, užtikrina MITA kokybės valdymą (LEAN metodai).

5. Organizuoja MITA personalo valdymą, vykdo personalo atranką, tvarko personalo priėmimo, atleidimo klausimus, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimus, tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes, organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, tvarko MITA valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą, atlieka kitas funkcijas, susijusias su personalo administravimu.

6. Pagal kompetenciją konsultuoja MITA valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl rengiamų dokumentų ir siunčiamų raštų atitikimo teisinės technikos ir teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų, personalo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo klausimais.

7. Įdiegia (pagal poreikį atnaujina) MITA priemones, skirtas kovai su sukčiavimu ir korupcija, vykdo jų priežiūrą.

8. Užtikrina MITA darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę, savalaikį deklaravimą.

9. Inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie programas MITA tinklalapiui.

10. Pagal kompetenciją rengia dokumentus savo ir skyriaus veiklos klausimais.

11. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

12. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje teisės studijų ar viešojo administravimo krypties.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešuosius pirkimus, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinio darbo patirtį.

4. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.