Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Teikia metodologinę pagalbą skaitmeninių inovacijų centrams, įmonėms skaitmenizavimo klausimais.

2. Organizuoja renginius, skirtus viešinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų ir jų plėtros bei taikymo tendencijas, jų teikiamą naudą, jų galimybes bei geros praktikos pavyzdžius ir pan. 

3. Rengia pranešimus, informacinę medžiagą visuomenei ir media priemonėms apie skaitmeninių inovacijų plėtrą/taikymą (tendencijos, galimybės, nauda, gerieji pavyzdžiai ir pan.), užtikrina jų paskelbimą ir viešinimą.

4. Derina su įmonėmis sutikimus dėl de minimis pagalbos bei „vienos įmonės“ deklaracijas pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintą formą, padeda įmonėms užpildyti minėtus dokumentus.

5. Užtikrina de minimis pagalbos registravimą už įmonėms suteiktas paslaugas.

6. Vykdydamas savo veiklą, rengia informaciją reikalingą projekto tinklalapiui, statistinę informaciją ir pan. 

7. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą. 

8. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

9. Rengia visus reikalingus su funkcijų įgyvendinimu susijusius dokumentus.  

10. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.