Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Užtikrina sklandų ir teisėtą projekto finansų valdymą.

2. Tvarko projekto buhalterinę apskaitą vadovaudamasis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų apskaitos tvarkymą, Agentūros direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais:

2.1. rengia mokėjimų prašymus;

2.2. vykdo ūkines-finansines operacijas;

2.3. veda tarnybinių komandiruočių apskaitą;

2.4. rengia finansines ataskaitas, kitus finansinius dokumentus, tvarko finansinę dokumentaciją;

2.5. rengia projekto lėšų įgyvendinimo ataskaitas.

3. Organizuoja savalaikį projekto partnerių informacijos tarpiniams ir galutiniam mokėjimų prašymams surinkimą, ją susistemina ir teikia projekto vadovui.

4. Kontroliuoja projekto partnerių išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą projekto finansavimo ir administravimo sutarties reikalavimams, finansinių duomenų teisingumą.

5. Konsultuoja projekto partnerius atsiskaitymų ir kitais, susijusiais su projekto vykdymu, klausimais (konsultuoja dėl išlaidų tinkamumo, pagrįstumo, atsiskaitymų, dokumentų rengimo, pateikimo ir pan.).

6. Bendrauja dėl projekto finansinių klausimų su paramos teikėju ir kitomis ES lėšas administruojančiomis ir kontroliuojančiomis institucijomis.

7. Įvertina projekto partnerių įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus projekto vadovui dėl projekto įgyvendinimo.

8. Teikia pasiūlymus ir informaciją apie projekto finansinį vykdymą, problemas bei trūkumus vadovybei ir projektą administruojančioms bei kontroliuojančioms institucijoms.

9. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl projekto biudžeto pakeitimų, rengia projekto biudžeto pakeitimus.

10. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ar jų formas tinkamai projektų finansų apskaitai organizuoti.

11. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Aukštas universitetinis išsilavinimas socialinių mokslų studijų srityje apskaitos, finansų, ekonomikos, vadybos, verslo krypties.          

2. Ne mažesnė kaip 1 metų profesinio darbo patirtis.

3. Geras  užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

4. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

5. Mokėjimas dirbti su buhalterinėmis programomis, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę veiklą, apskaitą, mokesčius ir kitas susijusias su apskaitos tvarkymu sritis.

6. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.