Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir vykdo Norvegijos programos viešinimo ir komunikacijos veiklas.

2. Rengia Norvegijos finansinio mechanizmo komunikacijos planą ir užtikrina jo įgyvendinimą.

3.Administruoja socialinius tinklus (www.mita.lrv.lt, eeagrants.lt, Facebook, LinkedIN, Instagram ir kt.), rengia ir publikuoja juose informaciją.

4. Vykdo Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinamų veiklų viešinimą, rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie administruojamą Norvegijos programą įstaigos tinklalapiui.

5. Rengia komunikacijos plano įgyvendinimo veiklos ataskaitas, renka įgyvendinamų komunikacijos veiklų statistinę informaciją. 

6. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei Norvegijos programos įgyvendinimo klausimais.

7. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Norvegijos programą administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų visuotinių dotacijų priemonių klausimais.

8. Pagal kompetenciją rengia dokumentus grupės veiklos klausimais.

9. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

10. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Būti susipažinus su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema.

4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį viešųjų ryšių ar komunikacijos srityje.

5.Gebėtiinicijuoti aktualias temas žiniasklaidoje, ypač socialinėje medijoje, įdomiai pristatyti naujoves, rasti nestandartinių priemonių(kūrybiškumas, vizualinių sprendimų valdymas) užduotims įvykdyti, profesionaliai patarti kolegoms viešųjų ryšių ir komunikacijos klausimais.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. Patirtis dirbant su dizaino, leidybos veiklomis (mokėjimas dirbti su Corel Draw, Photoshopir kitomis dizaino programomis) būtų laikoma kaip privalumas.

7. Gerai mokėti anglų kalbą.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.