Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros bei inovacijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, mokslo komercializavimo skatinimo, ekspertinės veiklos organizavimo klausimais.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Agentūros ekspertinę veiklą:

2.1. teikia siūlymus dėl ekspertinio vertinimo organizavimo Agentūroje;

2.2. administruoja Agentūros ekspertų duomenų bazę, užtikrina jos aktualumą, konfidencialumą, organizuoja ir prižiūri ekspertų skyrimą bei registraciją, organizuoja jos plėtrą; 

2.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros bei inovacijų veiklų ekspertinį vertinimą, pagal kompetenciją atlieka ekspertinį vertinimą; 

2.4. organizuoja ekspertų grupių darbą, posėdžius, parengia ir teikia ekspertams medžiagą ir kitą susijusią medžiagą, rengia posėdžių protokolus, parengia ekspertinio vertinimo rezultatus pateikimui suinteresuotiems asmenims; 

2.5. organizuoja ekspertinio vertinimo apmokėjimą;

2.6. užtikrina Agentūros atliekamo ekspertinio vertinimo konfidencialumą ir nešališkumą;

2.7. užtikrina Agentūroje organizuojamo ekspertinio vertinimo teisėtumą ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

2.8. organizuoja skundų dėl ekspertinio vertinimo nagrinėjimą, dalyvauja juos nagrinėjant;

2.9. užtikrina Agentūros kaip ekspertinės institucijos teigiamo įvaizdžio formavimą visuomenėje.

3. Pagal kompetenciją vykdo Agentūros administruojamų programų bei jų priemonių įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, jų poveikio vertinimą, rengia su technologine plėtra susijusias įžvalgas.

4. Vykdo funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.1, 9.2.4, 9.3.4, 9.17.5, 9.14 papunkčiuose.

5. Teikia konsultacijas klientams dėl mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros bei inovacijų veiklos ekspertinio vertinimo.

6. Pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus bei kitus dokumentus veiklos klausimais.

7. Atstovauja Agentūrai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose savo veiklos klausimais.

8. Savo veiklos klausimais rengia statistinę medžiagą, informaciją ataskaitoms, viešojo informavimo priemonėms.

9. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

10. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų plėtrą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti mokslo laipsnį.

4. Turėti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų ar (ir) inovacijų ekspertinio vertinimo organizavimo ir (ar) vykdymo patirtį.

5. Gerai mokėti užsienio kalbą (anglų).

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.