Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

1. Parengia tarptautinės finansinių technologijų konferencijos koncepciją.

2. Parengia tarptautinės finansinių technologijų konferencijos dalyvių pritraukimo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą.

3. Parengia ir paskelbia grafinį pranešimą socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter bei LinkedIn „save the date“ apie numatomą tarptautinę konferenciją.

4. Parengia dalyvių registracijos į tarptautinę konferenciją sprendimą ir paleidžia registraciją.

5. Parengia ir išsiunčia kvietimus į tarptautinę konferenciją aukšto lygio užsienio svečiams.

6. Koordinuoja atskiras konferencijos sesijas renginio metu.

7. Koordinuoja pranešėjus ir moderatorius (kad laiku būtų pateiktos skaidrės bei reikiama informacija).

8. Patikrina techninės įrangos parengimą prieš renginį.

9. Parengia ir išsiunčia padėkos pranešimus tarptautinės konferencijos dalyviams, pranešėjams ir moderatoriams, taip pat organizuoti apklausas apie renginį.

10. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

11. Įvertinti priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikti informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

12. Rengti pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais.

13. Kaupti ir tvarkyti su veikla susijusią dokumentaciją.

14. Bendradarbiauti su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais ir kitomis institucijomis veiklos įgyvendinimo klausimais. 

15. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

16. Rengti visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoti. 

17. Vykdyti kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą (pageidautina komunikacijos srityje).

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti darbo patirties komunikacijos arba informacinių technologijų, arba finansinių technologijų, arba inovacijų ar verslumo skatinimo srityje.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti puikias anglų kalbos žinias.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.