Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimąpagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – sutartis) nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą. 

2. Organizuoja ir užtikrina partnerių savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą vadovaujantis sutarties ir jungtinės veiklos sutarties nuostatomis.

3. Organizuoja ir vykdo projekto viešuosius pirkimus.

4. Organizuoja ir vykdo projekto viešinimą.

5. Pildo projekto darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

6. Atsiskaito Europos socialinio fondo agentūrai už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus, teikia mokėjimo prašymus.

7. Pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai Europos socialinio fondo agentūroje ir kitose institucijoje.

8. Užtikrina projekto finansinės apskaitos tvarkymą vadovaujantis teisės aktų ir sutarties reikalavimais.

9. Užtikrina kokybišką mokėjimų prašymų teikimą Europos socialinio fondo agentūrai.

10. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus įstaigos vadovui dėl projekto įgyvendinimo.

11. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais.

12. Kaupia ir tvarko projekto dokumentaciją.

13. Bendradarbiauja su partneriais ir kitomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais.

14. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

15. Vykdo kitas su projekto įgyvendinimu ir valdymu susijusias funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Projekto vadovo darbo patirtis.

4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

6. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.