Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto valdymą, veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą.  

2. Organizuoja ir užtikrina savalaikį atsiskaitymą projekto partneriams ir projekto veiklų įgyvendinimą vadovaujantis projekto finansavimo sutarties ir jungtinės veiklos sutarties nuostatomis. 

3.  Organizuoja ir vykdo projekto viešinimo įgyvendinimą. 

4. Atsiskaito projektą finansuojančioms institucijomis už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

5. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl projekto įgyvendinimo. 

6. Inicijuoja ir organizuoja projekto renginius, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją apie projektą įstaigos tinklalapiui.

7. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais. 

8. Kaupia ir tvarko projekto dokumentaciją. 

9. Bendradarbiauja su projekto partneriais ir kitomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais. 

10. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. 

11. Vykdo kitas su projekto vykdymu susijusias funkcijas. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti 3 metų profesinio darbo patirtį.

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.