Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo projekte numatytas veiklas bei funkcijas, koordinuoja vykdomo projekto eigą.

2. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto veiklų įgyvendinimo klausimais, užtikrina komunikaciją ir bendradarbiavimą su projekto partneriais.

3. Vykdo projekto viešinimą.

4. Pagal kompetenciją dalyvauja projekto susitikimuose Lietuvoje ir užsienyje.

5. Teikia pasiūlymus dėl projekto veiklų įgyvendinimo projekto vadovui.

6. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygstantį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti profesinio darbo patirties.

4. Mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.