Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto valdymą, veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą. 

2. Rengia ir derina su Lietuvos verslo paramos agentūra projekto pirkimų planą, prižiūri projekto viešųjų pirkimų vykdymą.

3. Organizuoja ir prižiūri projekto viešinimo įgyvendinimą.

4. Užtikrina projekto partnerio savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Atsiskaito Lietuvos verslo paramos agentūrai už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

6. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus įstaigos vadovui dėl projekto įgyvendinimo. 

7. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais.

8. Teikia pasiūlymus ir informaciją apie projekto valdymą, problemas bei trūkumus vadovybei ir projektą kontroliuojančiai institucijai.

9. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

10. Užtikrina pagal projekto veiklas suteiktos de minimis pagalbos registraciją.

11. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimo susijusius dokumentus, juos archyvuoja. 

12. Teisės aktuose nustatyta tvarka vertina projekto darbuotojus.

13. Vykdo kitas su projekto vykdymu susijusias funkcijas. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3. Turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti patirties inovacijų politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje.

5. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Europos komisijos finansuojamus tarptautinius projektus.

6. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių bei anglų kalbomis raštu ir žodžiu.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

9. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.