Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Inicijuoja ir administruoja naujienas inovacijų tinklaveikos skatinimo ir plėtros klausimais.

2. Formuoja projekto įvaizdį.

3. Projekto interneto svetainėje rengia, redaguoja ir publikuoja straipsnius ir naujienas anglų / lietuvių kalbomis, atlieka projekto interneto svetainės turinio priežiūrą.

4. Renka, analizuoja ir teikia informaciją apie Lietuvos ir tarptautinius klasterius. 

5. Renka, pateikia informaciją apie užsienio renginius, atlieka jos stebėseną.

6. Bendradarbiauja su užsienio institucijomis, dirbančiomis su klasteriais, bendradarbiauja su jomis, renka ir pateikia užsienio institucijoms informaciją apie projekto renginius ir veiklas.

7. Rengia ir koordinuoja projekto renginius.

8. Vykdo projekto renginių viešinimą.

9. Vykdo klasterių bei klasterio įmonių apklausos veiklos įgyvendinimą.

10. Organizuoja ir įgyvendina leidinių, infografikų kūrimą, reklamą viešose erdvėse.

11. Rengia pranešimus savo veiklos klausimais.

12. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą. 

13. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

14. Vykdo kitus su projekto vykdymu susijusius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais;

3. Būti gerai susipažinus su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema;

4. Turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį viešųjų ryšių srityje. Puikiai išmanyti viešųjų ryšių sritį, gebėti savarankiškai bendrauti su žurnalistais ir operatyviai teikti jiems informaciją;

5. Turėti straipsnių rengimo patirtį; 

6. Gebėti inicijuoti aktualias temas žiniasklaidoje, įdomiai pristatyti naujoves, savarankiškai organizuoti savo darbą ir profesionaliai patarti kolegoms viešųjų ryšių klausimais;

7. Labai gerai mokėti užsienio kalbą (anglų k.);

8. Turėti kompiuterinį raštingumą (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer);

9. Išmanyti raštvedybos taisykles;

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją;

11. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

12. Būti iniciatyviam, savarankiškam, komunikabiliam, pareigingam, atsakingam, darbščiam.