BDAR
gdpr

Ekspertinės veiklos organizavimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, administruodama jai pavestas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų programas, organizuoja ekspertinį projektų ir ataskaitų vertinimą. Ekspertinę veiklą vykdo technologinės plėtros komitetas, ekspertų tarybos ir ekspertai.

Ekspertinio vertinimo organizavimo veiklą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje reglamentuoja „Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas“.

Projektais planuojama įgyvendinti, įgyvendinama ar įgyvendinta eksperimentinė plėtra vertinama vadovaujantis „Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-409.

Technologinės plėtros komitetas

Į technologinės plėtros komitetą skiriami penki ekspertai iš mokslo ir verslo sričių, kuriuos siūlo: du Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, du Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir vieną ekspertą siūlo MITA. Komitetas atlieka patariamąją funkciją. Jis vertina MITA įgyvendinamų programų veiksmingumą, teikia siūlymus dėl ekspertų tarybos sudėties, svarsto apeliacijas.

Komiteto sudėtį trejiems metams patvirtino MITA direktorius 2021 m. liepos 2 d., Koordinavimo tarybai pritarus. Jį sudaro penki nariai:

 • Prof. dr. Nerija Žurauskienė, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus vadovė (komiteto pirmininkė);
 • Prof. dr. Vytautas Getautis, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros profesorius;
 • Prof. habil. dr. Saulius Antanas Juršėnas, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Fotonikos ir nanotechnologijų instituto direktorius;
 • Dr. Gintaras Rimšas, UAB „Baltec CNC technologies“ valdybos pirmininkas;
 • Prof. dr. Sigitas Urbonavičius, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Rinkodaros katedros vedėjas.

Ekspertų tarybos

Agentūroje ekspertinę veiklą vykdo trys ekspertų tarybos: Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų taryba, Fizinių ir technologijos mokslų taryba bei Socialinių mokslų taryba.

Atskirą ekspertų tarybą sudaro ne daugiau kaip septyni nariai-ekspertai iš mokslo ir verslo sričių, kurie atrenkami Agentūros nustatyta tvarka. Ekspertų tarybos nariu  gali tapti institucijos ar organizacijos pasiūlytas kandidatas arba savarankiškai pasiūlęs savo kandidatūrą mokslininkas, tyrėjas ar verslininkas. Ekspertų tarybų sudėtis ketveriems metams patvirtinta Agentūros direktorius 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 2V-138, 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2V-287 pratęsta dar ketveriems metams.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių tarybą sudaro 7 nariai-ekspertai:

 • Vytautas Dambrava – UAB „MCT“ direktorius;
 • prof. habil. dr. Rūta Dubakienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorė, Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė;
 • prof. dr. Daiva Leskauskaitė – Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorė;
 • dr. Edvardas Makelis – VŠĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“ direktorius;
 • dr. Eglė Radzevičienė – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ Intelektinės nuosavybės valdymo direktorė;
 • dr. Saulius Serva – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros docentas;
 • prof. habil. dr. Vidmantas Stanys – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovas (tarybos pirmininkas).

Fizinių ir technologijos mokslų sričių tarybą sudaro 7 nariai-ekspertai:

 • prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius –  Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros vedėjas;
 • prof. (hp) dr. Gintaras Denafas – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros profesorius;
 • dr. Vytautas Jokužis – UAB „ELINTA“ generalinis direktorius;
 • dr. Andrejus Michailovas – UAB „Ekspla“  mokslo direktorius;
 • Andrius Plečkaitis – asociacijos „INFOBALT“ inovacijų vadovas;
 • prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius – Vilniaus Universiteto Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros vedėjas; Fizinių ir technologijos mokslų centro BioNano technologijų laboratorijos vedėjas (laikinai atliekantis tarybos pirmininko funkcijas).

Socialinių mokslų srities tarybą sudaro 5 nariai-ekspertai:

 • prof. dr. Vytautas Dikčius – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesorius;
 • dr. Linas Eriksonas – VŠĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“;
 • dr. Marius Lanskoronskis – UAB „Business R&D Center“ direktorius;
 • prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė –  Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros profesorė; Demografinių tyrimų centro vadovė;
 • prof. dr. (hp) Rita Žukauskienė –  Mykolo Romerio universiteto profesorė (tarybos pirmininkė).

Ekspertų tarybos sudaromos ne ilgiau nei 4 metams.

Ekspertai ir jų atranka

Kandidatais į ekspertus gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių, pramonės asociacijų, kitų organizacijų siūlomi atstovai, taip pat mokslininkai, tyrėjai ir verslininkai savarankiškai siūlantys savo kandidatūras. Kandidatai, siekiantys tapti Agentūros ekspertais, internetu per elektroninę sistemą pateikia užpildytą Agentūros direktoriaus nustatytos formos eksperto anketą. Ekspertų taryba, patikrinusi kandidato į ekspertus pateiktų duomenų atitikimą reikalavimams, priima sprendimą dėl kandidato duomenų įtraukiamo į Agentūros ekspertų duomenų bazę.

Kandidatams į ekspertus taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir kandidantams į ekspertų tarybas.

Reikalavimai kandidatams iš mokslo ir studijų institucijų, mokslininkams, tyrėjams:

 • Turėti ne mažiau nei 5 mokslinius straipsnius Lietuvos ir (ar) užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba 3 straipsnius leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą ir įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazę;
 • Turėti ekspertinio vertinimo patirties;
 • Per pastaruosius penkerius metus turėti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų rengimo ir vykdymo patirties.

Privalumai:

 • Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų projektų vertinimo patirtis; 
 • Užregistruotos patentinės paraiškos ar patentai; 
 • Patirtis tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.

Reikalavimai kandidatams iš verslo organizacijų, verslininkams:

 • Per pastaruosius penkerius metus turėti patirties technologinės plėtros ir inovacijų diegimo bei bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis srityje.

Privalumai:

 • Užregistruotos patentinės paraiškos ar patentai;
 • Paskelbtos mokslinės publikacijos;
 • Dalyvavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose;
 • Ekspertinio darbo patirtis.

Ekspertai pasižymi kompetentingumu, principingumu, geranoriškumu, nešališkumu, gebėjimu objektyviai vertinti.

Kandidatai, pateikę visus reikalingus duomenis bei atitinkantys ekspertams keliamus reikalavimus, suderinus su atitinkama ekspertų taryba pagal kandidato mokslinių tyrimų tematiką, įtraukiami į MITA ekspertų duomenų bazę.

Ekspertai, vertinę projektų paraiškas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamas priemones, bus viešinami pagal teisės aktų, nustatančių ES struktūrinių fondų finansavimo priemonių taisykles, tvarką. Sudarius projektų sutartis, ekspertų pavardės, ekspertų grupės sudėtys bus skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-18