BDAR
gdpr

Inovacijų politika Lietuvoje

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija yra pagrindinės institucijos, atsakingos už sumanios specializacijos procesą, jų administruojamų priemonių pagrindu įgyvendinami MTEP ir inovacijų prioritetai.

Inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje vykdo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

MTEP ir inovacijų politiką strateginiu lygiu koordinuoja Vyriausybės sudaryta Ministro Pirmininko vadovaujama MTEP ir inovacijų strateginė taryba, kurios sudėtyje yra MTEP ir inovacijų plėtra suinteresuotų ministerijų, MTEP ir inovacijų politikos priemones įgyvendinančių institucijų, mokslo ir studijų institucijų, verslo ir kitų socialinių partnerių atstovų.

LR švietimo ir mokslo ministro ir LR ūkio ministro įsakymu sudaryta Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupė.

Siekiant stiprinti mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimą, plėsti mokslinių tyrimų ir technologijų bazę bei didinti jos naudojimo efektyvumą, Lietuvoje skirtinguose regionuose įkurti penki integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai). Šiuose slėniuose įsikūrę 25 atviros prieigos MTEP centrai, kurie skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą, sujungia mokslo potencialą ir pritraukia įmones dirbti kartu su Lietuvos mokslininkais.

Mokslo ir technologijų parkams tenka pagrindinis vaidmuo skatinant ir populiarinant inovacijas, skatinant naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi, esamų įmonių inovacinę plėtrą, skatinant mokslo ir verslo inovacinę partnerystę ir vykdant veiklą, susijusią su inovacijų paramos paslaugų teikimu.

Didelis dėmesys skiriamas palankių sąlygų klasterių kūrimuisi sudarymui. Klasterizacija yra vienas kertinių Lietuvos ūkio (pramonės ir verslo) plėtros strategijos prioritetų.

Lietuvos inovacijų plėtros programa

Pagrindinis inovacijų politikos strateginio planavimo dokumentas – Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa. Programa parengta siekiant sutelkti valstybės išteklius Lietuvos inovatyvumui didinti ir kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais ir sumania specializacija grindžiamą ekonomiką.

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos strateginis tikslas – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio inovatyvumą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16