BDAR
gdpr

Sumani specializacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė atnaujino ir patvirtino 7 prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) kryptis:

 • energetika ir tvari aplinka;
 • sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 • agroinovacijos ir maisto technologijos;
 • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 •  išmanusis, netaršus, susietas transportas;
 • informacinės ir ryšių technologijos;
 • įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Programos strateginis tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) sprendimais didinti didelės pridėtinės vertės, žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką šalies bendrajam vidaus produktui ir struktūriniams ūkio pokyčiams.

MITA dalyvauja Sumanios specializacijos procese ir jai pavesta:

 • identifikuoti ir analizuoti ūkio subjektų MTEPI poreikius bei nustatyti ūkio subjektams aktualias MTEPI tematikas;
 • organizuoti  informacijos apie sumanios specializacijos tikslus ir procesą sklaidą potencialiems dalyviams  ir sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planuose nustatytų studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinų projektų pareiškėjams;
 • organizuoti Programos ir atskirų sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planų įgyvendinimo aptarimus su procese dalyvaujančiais ir kitais suinteresuotais viešojo ir privataus sektorių subjektais;
 • teikti siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl tinkamos finansuojamos priemonės pasirinkimo ir konsultacijas dėl galimybių vykdyti sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planuose nustatytų studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinus projektus;
 • organizuoti informacinius seminarus ir partnerių paieškos renginius;
 • organizuoti mokslo ir studijų institucijų bei kitų viešų ir privačių subjektų bendradarbiavimo veiklas, siekiant paskatinti jų bendrą dalyvavimą studijų ir MTEPI politikos priemonių pagrindu vykdytinuose projektuose;
 • teikti konsultacijas ūkio subjektams apie galimybes panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus aukštos pridėtinės vertės produktams gaminti.

Plačiau: http://sumani2020.lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16