BDAR
gdpr

Kas yra MTEP? (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra)

Tai – sistemingai atliekamas kūrybinis darbas, kuriuo siekiama pagilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naudoti šias žinias kuriant naujus jų pritaikymo būdus.

MTEP apima 3 veiklos sritis:

  1. fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant įgyti naujų žinių, dar metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
  2. taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių, skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
  3. eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Nustatant, ar idėja atitinka MTEP kriterijus, aiškinamasi, ar projekto veiklomis siekiama įgyti naujų arba papildomų žinių, ar projekto veikla grindžiama originaliomis idėjomis ir hipotezėmis, ar galima teigti, kad projekte numatytiems pasiekti rezultatams yra būdingi neapibrėžtumai, ar veikla yra sisteminga, ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti.

MTEP dažnai painiojama su inovacine veikla, kai siekiama tik į rinką įvesti naujus arba reikšmingai patobulintus produktus arba ieškoti geresnių įvedimo į rinką būdų. Tuo tarpu MTEP esmė – vykdant fundamentinius, taikomuosius tyrimus, eksperimentinę ar technologinę plėtrą plėsti turimas žinias bei rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.

MTEP kriterijus labai svarbus visuose MITA rengiamuose konkursuose, nes kai kuriomis priemonėmis gali būti finansuojami tik mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros veiklas vykdantys projektai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16