BDAR
gdpr

InoSpurtas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos mastu vyksta inovacijų reforma. Reformos metu buvo įsteigta viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Įsteigus viešąją įstaigą Inovacijų agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo mėn. 30 d. įsakymu Nr. 4-510  „Dėl biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklų perdavimo viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai“, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nebeįgyvendins(-a) projekto veiklų. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Projekto veiklas vykdo ir įgyvendina viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad Jums rūpimais klausimais prašome kreiptis į viešąją įstaigą Inovacijų agentūra, juridinio asmens kodas: 125447177, adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, el. p. adresas:[email protected]

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovas - 2022 lapkritis
Projekto vertė: 5 855 404 Eur.

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Projekto partneriai

 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
 • VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
 • Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos darbdavių konfederacija
 • Lietuvos verslo konfederacija

Projekto uždaviniai

 • Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
 • Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
 • Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto veiklos

 • Paslaugų, skatinančių MTEPI veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių inovatyvią verslininkystę, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių pirkimų vykdymą, teikimas.
 • Inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų populiarinimas ir tobulinimas

Projekto aprašymas

Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame  inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projektas padeda mažinti šiuo metu teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų įgyvendinimą yra įtrauktos viešosios įstaigos (LIC) ir mokslo ir technologijų parkai (MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas. Projekto vykdytojas koordinuoja partnerių teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Paslaugas teikia projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai, turintys aukštos kokybės konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.

Leidiniai

Kontaktai

 • Jolita Razumienė, projekto vadovė, tel. (+370) 604 78790, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20