BDAR

P2L2

PUBLIC POLICY LIVING LAB (P2L2)

Projekto trukmė - 2016.04.01 - 2020.03.31 (48 mėnesiai)
Bendra projekto vertė - 1 748 206 eurų
Projekto tinklalapis - https://www.interregeurope.eu/p2l2/

Projekto tikslai

  • Gerinti politikos priemones, remiančias pažangių medžiagų inovacijų ekosistemą (parama MTTP projektams, mokslo ir pramonės bendradarbiavimas, infrastruktūros objektų kūrimas ir dalyvių mobilizavimas, siekiant pagerinti inovacijų ekosistemas, tinklus ir procesus);
  • Gerinti politikos instrumentus, susijusius su Sumanios specializacijos (S3) strategijų įgyvendinimu ir vertinimu (viso proceso, apimančio sumanios specializacijos strategijų apibrėžimą, įgyvendinimą ir vertinimą, peržiūra);
  • Koordinuoti / palyginti skirtingų sektorių regionines politikas ir strategijas, siekiant palengvinti realių inovacijų ekosistemų, peržengiančių administracinių regionų ribas, sukūrimą.

Projekto svarba

Projekte dalyvaujantys regionai kaip itin reikšmingą faktorių inovacijų ir technologijų plėtrai ERDF ir Sumanios specializacijos (S3) programose išskyrė pažangių medžiagų kūrimą. Bazinės, didelio poveikio technologijos, įtakodamos plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, reikšmingai prisideda prie regioninių ekonomikos ir tyrimų klausimų sprendimo, todėl įgyvendinamo P2L2 projekto veiklos koncentruojamos į tarpregioninės politikos, susijusios su pažangių medžiagų sričiai svarbiais regioninės inovacijų sistemos kūrimo ir tobulinimo klausimais, formavimą ir keitimąsi patirtimi.

P2L2 projektas apima gerosios patirties mainus, jo rezultatais taip pat siekiama pagerinti politikos instrumentus, skirtus didinti inovacijų lygį ir augimą. Projekto metu bus sukurtas "ribotos analizės" (angl. Limited Mapping) įrankis, taip pat vertė bus sukuriama palyginant skirtingų regionų S3 strategijas pažangių medžiagų kūrimo srityje ir nustatant dubliavimąsi, spragas, papildomumą ir Europos regionų bendradarbiavimo galimybes (įskaitant paramą regioninės politikos lygiu).

Lietuvoje projekto metu bus analizuojamas “Inočekiai LT” instrumentas, remiantis tarpregionine patirtimi bus rengiamas regiono veiksmų planas galimoms priemonėms tobulinti bei tarpregioninei patirčiai diegti. 

Projekto dalyviai ir trukmė

Projekte dalyvauja 6 regionai Brėmenas (Vokietija), Akvitanija (Prancūzija), Pakarpatės vaivadija (Lenkija), Pjemontas (Italija), Danija ir Lietuva, aktyviai bendradarbiaujantys su vietos suinteresuotosiomis šalimis.

P2L2 konsorciumą sudaro 10 partnerių: 

 

Dalyvis

Dalyvio santrumpa

Šalis

1.

University of Bremen UniHB (Lead partner)

UB

Vokietija

2.

Ministry of Economics, Labour and Ports Free Hanseatic City Bremen

SENWAH

Vokietija

3.

WFB Bremen Economic Development Corp.

WFR

Vokietija

4.

Regional Council of Aquitaine

CRA

Prancūzija

5.

Piedmont Region

REG.PIEGM

Italija

6. 

Marshal Office of the Podkarpackie Region

REG.POD

Lenkija

7. 

Rzeszow University of Technology

RTU

Lenkija

8.

The Danish Agency for Science, Technology and Innovation

DASTI

Graikija

9.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

MITA

Lietuva

10.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MOSTA

Lietuva

Kontaktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-07