BDAR
Close

Smart InoTech pramonei

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos mastu vyksta inovacijų reforma. Reformos metu buvo įsteigta viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. Įsteigus viešąją įstaigą Inovacijų agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo mėn. 30 d. įsakymu Nr. 4-510  „Dėl biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklų perdavimo viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai“, nuo 2022 m. gegužės 1 d. nebeįgyvendins(-a) projekto veiklų. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Projekto veiklas vykdo(-ys) ir įgyvendina(-s) viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, informuojame, kad Jums rūpimais klausimais prašome kreiptis į viešąją įstaigą Inovacijų agentūra, juridinio asmens kodas: 125447177, adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, el. p. adresas:[email protected].

 

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)

Projekto numeris: Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004

Projekto vykdytojas: Inovacijų agentūra
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. vasaris – 2022 m. gruodis (46 mėn.).
Projekto vertė: 2 644 110 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“.

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą. 

Projekto partneris: VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Projekto uždaviniai

 • Propaguoti skaitmeninių technologijų pažangą ir pramonės skaitmeninimo inovacijas.
 • MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo efektyvumo didinimas.  

Projekto veiklos

 • MTEP sumanios specializacijos srityje rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų ir jų plėtros tendencijų propagavimas / viešinimas. 
 • Inovacijų konsultavimo paslaugų, formuojant inovacijų partnerystę skaitmeninių technologijų diegime, teikimas. 

Projekto aprašymas

Lietuvos inovacijų efektyvumas, t. y. poveikis ekonomikai, lemiantis konkurencingumo augimą, ypač žemas. Visa tai rodo, kad Lietuvoje egzistuoja didelis „mirties slėnis“ tarp MTEP rezultatų (naujų žinių ir technologijų kūrimo) ir inovacijų (technologijų diegimo). Visa tai lemia žemesne pridėtine verte paremtą Lietuvos ūkio struktūrą.  

Norint transformuoti Lietuvos ūkį link naujų aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, būtina žymiai padidinti ypač EP ir inovacijų veiklas vykdančių įmonių skaičių ekonomikoje ir sukurti paskatas didesnio ekonominio poveikio inovacijų kūrimui, grįstų naujomis žiniomis. Inovacijų svarbą ir jų specifiką versle taip labai sąlygoja pasaulinės pramonės plėtros tendencijos sietinos su ketvirtąja pramonės revoliucija (Pramonė  4.0).  

Šiems iššūkiams spręsti būtina koncentruoti inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugas, nukreiptas į:   

 • „mirties slėnio“ tarp MTEP rezultatų (naujų žinių ir technologijų kūrimo) ir inovacijų (technologijų diegimo) minimizavimą;  
 • paskatų MTEP rezultatų, taikytinų pramonės skaitmeninimui, absorbcijai sukūrimą;
 • skaitmeninių inovacijų paklausos/pasiūlos skatinimą;
 • įsitraukimo į ES  MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų kūrimo ir diegimo  vertės grandines;
 • skaitmeninių inovacijų taikymu MTEPI veiklų plėtojimą;
 • skaitmeninių inovacijų centrų (SIC) paslaugų formavimąsi ir plėtrą.

Inovacijų audito ir rekomendacijų parengimo metodika.

Skatinant Lietuvos pramonę skaitmenizuotis ir pereiti link žiedinės ekonomikos, 2021 m. rugsėjo mėnesį žengtas  svarbus žingsnis – projekte „Smart Inotech pramonei“ įsteigtas padalinys Tvarios ekonomikos ir analitikos centras. Jo veikla siekiama: 

 • analizuoti atskirų (mikro lygmens) ekonomikos sektorių raidą, inovacijų tendencijas ir teikti techninę ekspertizę; 
 • sumažinti atotrūkį tarp formuojamos politikos bei technologinės pažangos; 
 • užtikrinti efektyviai Pramonės 4.0 platformai reikalingus išteklius ir įgalinti didesnio poveikio pokyčius.    

Centro vertės pasiūlymas yra grindžiamas skaitmeninės transformacijos ir žaliojo kurso žiedinės ekonomikos keliamais iššūkiais. Žaliasis kursas yra apibendrinantis dokumentas, bet esminis iššūkis per žiedinės ekonomikos prizmę yra sumažinti pramonės neigiamą poveikį aplinkai, tvarių žaliavų, ypač svarbiausių žaliavų, kurių reikia švarių technologijų, skaitmeninėms ir gynybos reikmėms, tiekimo užtikrinimas įvairinant tiekimą iš pirminių ir antrinių šaltinių. Apibendrinant, skaitmeninės technologijos gali būti įrankiai / įgalintojai pertvarkant pramonę į mažiau taršią. Šių pokyčių raiška reikalauja sutelkti dėmesį į reguliavimo, standartizavimo, vertės grandinių, verslo modelių kaitos ir įgūdžių problematiką Lietuvos pramonėje. Pagrindiniai numatomi rezultatai yra strateginės įžvalgos ir rekomendacijos, kelrodžiai bei eksperimentiniai scenarijai ir modeliai bei jų poveikio vertinimas. 

Įvertinus skaitmeninės transformacijos ir Žaliojo kurso keliamus iššūkius, išskirtos 7 prioritetinės Tvarios ekonomikos ir analitikos centro veiklos kryptys: 

 1. Lietuvos pramonės vizijas apibrėžiančių kelrodžių – pramonės skaitmeninimo, žiedinės ekonomikos ir  strateginių vertės grandinių – analizė ir sugretinimas.  
 2. „Žaliojo“ vandenilio panaudojimo pramonėje Lietuvoje galimybių studija. 
 3. Skaitmeninimo indekso, kuriuo bus vertinama šalies pramonės sektorių pažanga, sukūrimas. 
 4. Ketvirtinių Žaliavų ir energetinių išteklių rinkų apžvalgų rengimas. 
  Žaliavų rinkų apžvalga, 2021 m. IV ketvirtis
 5. Darbas puslaidininkių klausimu: Lietuvos elektronikos gamintojų puslaidininkių rinkos apžvalga, plėtros potencialo gerinant puslaidininkių gamybos infrastruktūrą ir plėtojant mokslinę bazę bei aktualių įrankių identifikavimas.  
  Lietuvos puslaidininkių sektoriaus strateginė apžvalga, 2022 m. vasaris
 6. Pažangios gamybos susitarimo studijos poreikio išgryninimas.
 7. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos atnaujinimas po peržiūros iš pramonės perspektyvos.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20