BDAR
gdpr

Tai nereikšminga pagalba verslui, kuria skatinamas jaunas smulkusis ir vidutinis verslas, naujų produktų pristatymas užsienio rinkose ar darbuotojų mokymas.

Lietuvoje nereikšminga (de minimis) pagalba yra teikiama įvairiomis formomis: mokesčių atidėjimu, paskolų garantijomis bei palūkanų kompensavimu, mikropaskolomis verslumui skatinti, parama naujoms darbo vietoms kurti, subsidijomis dalyvauti užsienio parodose, parama darbuotojų mokymams.

Projekto „Startuolių platformos/aplinkos - technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus (TechHub)“ konsultacijos bei pre-akceleratoriaus veiklos įmonėms teikiamos de minimis pagrindu. Didžiausia de minimis pagalba vienam naujai susikūrusiam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus gali siekti 200 000 eurų.

Pre-akceleratoriaus de minimis vertė – 8000 Eur. 

Tai valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija, kurią kurdama Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, nustatė savo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetus, atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius pranašumus.

Patvirtintos 7 prioritetinės Sumanios specializacijos kryptys:

  1. energetika ir tvari aplinka;
  2. sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  3. agroinovacijos ir maisto technologijos;
  4. nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  5. išmanusis, netaršus, susietas transportas;
  6. informacinės ir ryšių technologijos;
  7. įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Tai – sistemingai atliekamas kūrybinis darbas, kuriuo siekiama pagilinti žinojimą, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir naudoti šias žinias kuriant naujus jų pritaikymo būdus.

MTEP apima 3 veiklos sritis:

  1. fundamentinius mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami siekiant įgyti naujų žinių, dar metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų);
  2. taikomuosius (pramoninius) mokslinius tyrimus (tyrimai, atliekami norint gauti naujų žinių, skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti);
  3. eksperimentinę plėtrą (sukauptu pažinimu grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus).

Nustatant, ar idėja atitinka MTEP kriterijus, aiškinamasi, ar projekto veiklomis siekiama įgyti naujų arba papildomų žinių, ar projekto veikla grindžiama originaliomis idėjomis ir hipotezėmis, ar galima teigti, kad projekte numatytiems pasiekti rezultatams yra būdingi neapibrėžtumai, ar veikla yra sisteminga, ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti.

MTEP dažnai painiojama su inovacine veikla, kai siekiama tik į rinką įvesti naujus arba reikšmingai patobulintus produktus arba ieškoti geresnių įvedimo į rinką būdų. Tuo tarpu MTEP esmė – vykdant fundamentinius, taikomuosius tyrimus, eksperimentinę ar technologinę plėtrą plėsti turimas žinias bei rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.

MTEP kriterijus labai svarbus visuose MITA rengiamuose konkursuose, nes kai kuriomis priemonėmis gali būti finansuojami tik mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros veiklas vykdantys projektai.

Tai didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, veikianti ne ilgiau negu 5 metus.

Pre-akceleratorius yra programa, orientuota į ankstyvosios stadijos startuolius, siekiant padėti jiems išvystyti idėją iki minimalaus produkto. Tam profesionalūs mentoriai vykdo mokymus ir pataria startuoliams rinkodaros, produkto kūrimo, strategijos ir kitais klausimais. Baigus pre-akceleratorių startuoliams lengviau pritraukti investicijų, jie gali dalyvauti vietinėse ar tarptautinėse akceleravimo programose. 

Europos Komisija inovaciją yra apibrėžusi kaip sėkmingą naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinį pritaikymą, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančius produktus ir procesus.

Pre-akceleratorius orientuojasi į labai jaunas startuolių komandas, jo tikslas – padėti jūsų startuolio idėją paversti minimaliu produktu. Pre-akceleratoriaus programa taip pat žymiai trumpesnė, nei akceleratoriaus. Baigę šią program ą būsite pasiruošę dalyvauti akceleratoriuose. Be to, geriausiai TechHub pre-akceleratoriuje pasirodžiusios komandos turės galimybę nemokamai išvykti į tarptautinius vizitus ir akceleratorius ES šalyse. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16