BDAR
gdpr

Techninė parama

MITA vykdomi ES Techninės paramos projektai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra – veiksmų programos administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0011
Fondas: Sanglaudos fondas

Veiksmų programos administravimo projektas skirtas užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo projektu finansuojamos su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusios išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.


Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra – Informavimas apie veiksmų programą

Projekto kodas: Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0012
Fondas: Europos socialinis fondas

Informavimo apie veiksmų programą projektas skirtas užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projektu finansuojamos su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai pavestų visuomenės informavimo apie Europos Sąjungos investicijas funkcijų vykdymu susijusios išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16