BDAR
gdpr

Apie projektą

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. priemonės administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  

 

Apie projektą

Projekto vizija: Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodis – pirmoji bendrakūra ir partneryste bei sisteminiu dialogu grįsta Lietuvos pramonės vizija.

Projekto tikslas: Parengti Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodį (toliau – Kelrodis). Šio tikslo siekiama išanalizuojant, kiek Lietuvos pramonė yra žiediška, kokios proveržio sritys ar temos yra aktualiausios, taip pat įtraukiant lygiagrečiai vykdomas iniciatyvas, suinteresuotas šalis į Kelrodžio rengimą, įgalinant ir apibrėžiant valdžios institucijų vaidmenį bei sukuriant realius pajėgumus, kad pramonės perėjimas prie Žiedinės ekonomikos taptų realybe.

Projekto uždaviniai

  • atlikti Lietuvos pramonės žiedinės ekonomikos situacijos apžvalgą: medžiagų srautų / metabolizmo analizę, Lietuvos žiedinės ekonomikos politikos ir teisinės bazės analizę, esamos infrastruktūros, susijusios su Lietuvos pramonės perėjimu prie žiedinės ekonomikos, analizę;
  • parengti kiekybines iliustracijas apie galimą žiedinės ekonomikos kuriamą naudą ir pridėtinę vertę pasirinktuose pramonės sektoriuose/ vertės grandinėse;
  • parengti politikos siūlymus, remiančius pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant įmonių paramos struktūrų ir paslaugų tobulinimą, atsižvelgiant į inovacijų vystymą, pramonės simbiozę, integraciją į strategines Europos vertės grandines, naujus verslo organizacinius ir nuosavybės modelius; siūlymus dėl pagrindinių paslaugų, būtinų perėjimui prie žiedinės ekonomikos; o taip pat siūlymus kaip patobulinti reguliavimo sistemas, pritaikant jas pramonės perėjimui prie žiedinės ekonomikos; 
  • pasiūlyti Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos stebėsenos rodiklius; 
  • parengti Kelrodžio planą iki 2030 m., įskaitant ilgalaikius tikslus iki 2050 m., bei galimas politikos priemones, kurios galimos pagal ES paramą 2021–2027 m. periodui, bei politikos priemonės, kurioms ES paramos nereikia;
  • įtraukti suinteresuotas šalis į sisteminio dialogo, bendrakūrybos procesą įgalinti ir edukuoti suinteresuotas šalis; 
  • įvertinti Kelrodžio įgyvendinimo rizikas, įskaitant galimas švelninimo priemones bei jas komunikuoti suinteresuotoms šalims.

Kvietimas į procesą 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo 2018 m. dalyvauja Europos Komisijos inicijuotame bandomajame projekte „Pramonės transformacija regionuose”. Projekto tikslas – remiantis atskirų regionų situacija, numatyti problemines sritis ir parengti problemų sprendimo būdus, pasidalinti gerąja praktika sustiprinant atrinktų ES regionų inovacinius gebėjimus, pašalinti investicines kliūtis ir pasirengti pramonės ir visuomenės pokyčiams, remiantis jų sumanios specializacijos strategijomis, surasti ir išbandyti naujus pramonės perėjimo sprendimo būdus. Padedant EBPO konsultantams ir išanalizavus Lietuvos situaciją, buvo nustatyta, kad didžiausias trūkumas – Lietuvos pramonė neturi vieningos vizijos ir veiksmų plano, kaip pereiti prie klimato požiūriu neutralios žiedinės ekonomikos. 

Minėto EK projekto apimtyje, 2020 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti „Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodžio parengimo“ projektas, kurio esminiai principai ir tikslai įvardinti Lietuvos paraiškoje ES – įtraukti suinteresuotas šalis į Kelrodžio rengimą, įgalinti ir apibrėžti valdžios institucijų vaidmenį bei sukurti realius pajėgumus, kad pramonės perėjimas prie Žiedinės ekonomikos taptų realybe. 

Vertinant naujas Žaliojo kurso ir Žiedinės ekonomikos galimybes, žvelgiant į praeities patirtis, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su partneriais ieško naujų galimybių kurti Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos viziją ir sistemą ne atskirai savo ministerijos funkcijų ribose, bet įtraukiant į sisteminį dialogą visus esminius Lietuvos žiedinės ekonomikos ekosistemos dalyvius bei tuos, kurie bus paveikti naujo Kelrodžio sprendinių. 

Proceso metu pirmą kartą Lietuvoje sudarysime išsamų Žiedinės ekonomikos ekosistemos žemėlapį, identifikuosime kertinius Žiedinės ekonomikos nešėjus žmones bei organizacijas, asociacijas, kurios norėtų prisiimti atsakomybę už Kelrodžio ilgalaikį gyvybingumą ir tvarumą. Proceso metu be kiekybinių ir kokybinių analizių bei apklausų, taikysime sisteminio dialogo metodus, kurių metu sudaromos sąlygos skirtingų suinteresuotųjų šalių atstovams dalintis informacija, bendradarbiauti, diskutuoti iškeliant bendrus tikslus, tokiu būdu paskatinant dalyvius keisti savo įsitikinimus, sustiprinti tarpusavio ryšius ir norą imtis atsakomybės, bei padedant rasti stiprius bendrus ateities sąlyčio taškus. 

Kviečiame pramonės įmonių, asociacijų, klasterių atstovus, valdžios institucijų atstovus, ekspertus, finansinių institucijų, vartotojų, nevyriausybinių organizacijų atstovus sudalyvauti ir tapti “gyvos” strategijos  bendrakūrėjais ir savininkais.

Visas kelrodžio rengimo sisteminio dialogo procesas

Projekto savininkas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto vykdytojas:  Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. spalis - 2021 m. gruodis (15 mėn.) 

Projekto partneriai: Europos Komisijos HIA metodologinis koordinatorius Richard Harding, „Circle Economy“ (Nyderlandai), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir UAB “Ekokonsultacijos”

Kontaktai: 

Projekto vadovas Simas Dunauskas, [email protected], tel.: +370 604 80679
Projekto ekspertė Evelina Vainorienė, [email protected], tel.: +370 615 31693

Projekto vertė: 149 800 Eur. 

Projekto renginiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20