BDAR
gdpr

Inostartas

 

KAS TAI?

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant MTEP darbus įmonės viduje.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.
  2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
  3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

PAREIŠKĖJAI

  1. SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
  2. SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.
  3. Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

PARTNERIAI

Partneriai negalimi

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Tęstinė projektų atranka.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra apskaičiuojama remiantis Aprašo 4 priedo 10 punkte nurodytomis formulėmis ir Aprašo 20 punkte nurodytomis galimomis projektų veiklų įgyvendinimo trukmėmis.

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

Aprašas

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė Elvyra Batulevičienė, tel. Nr. (+370) 604 80638, el .p. [email protected]

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01