Inovaciniai čekiai

KAS TAI?

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems juridiniams asmenims (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti ar vykdyti veiklą pagal programos „Horizontas 2020“ priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapą .

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
 2. Inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas.
 3. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

PARTNERIAI

Partneriai negalimi

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Tęstinė projektų atranka.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pradedantysis inovatorius:

 1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 7 305 Eur;
 2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 7 478 Eur.

Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vyko brandusis inovatorius:

 1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 26 722 Eur;
 2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 27 354 Eur.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pareiškėjas turintis Kokybės ženklo („Seal of Excellence“) sertifikatą ir PVM yra netinkamas finansuoti – 71 429 Eur.

Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai, kai:

 1. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 12 801 Eur;
 2. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 13 153 Eur;
 3. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 46 826 Eur;
 4. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 48 114 Eur;
 5. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 20 225 Eur;
 6. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 20 845 Eur;
 7. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 73 984 Eur;
 8. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 76 252 Eur.

Jeigu projektu vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, fiksuotosios sumos atitinkamai pagal pareiškėjus ir veiklas yra sumuojamos.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 500 000 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas gauti finansavimą. Pirmajam kvietimui – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti iki 1 000 000 Eur, antrajam kvietimui – brandiesiems inovatoriams – iki 3 000 000 Eur, trečiajam kvietimui, skirtam pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms) sertifikatą – iki 500 000 Eur.

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b2ac1c047c011e8ade598b2394a491d/yQtagllFJv

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė Ieva Kalpokaitė, tel. Nr. (+370) 604 79827, el .p. ieva.kalpokaite@mita.lt

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Paskelbimo data  Pavadinimas  Numatytas finansavimas Paraiškos pateikimo terminas 
2018 m. balandžio 27 d. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams) 
01.2.1-MITA-T-851-01
1 000 000,00 Eur  2020-09-30 23:59
2018 m. balandžio 27 d. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams) 
01.2.1-MITA-T-851-02
3 000 000,00 Eur  2020-09-30 23:59
2018 m. balandžio 27 d. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 („Seal of Excellence“) 
01.2.1-MITA-T-851-03
500 000,00 Eur  2020-09-30 23:59

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09