BDAR
gdpr

Inovaciniai čekiai

 

FINANSAVIMO TIKSLAS

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ skirta skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
 2. Inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas.
 3. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.
 4. inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal  sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti, teikimas.

PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas ir planuojantys įgyvendinti projektus, atrinktus pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (turintiems Viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro išduotą pažymą).

PARTNERIAI

Partneriai negalimi

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Tęstinė projektų atranka.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pradedantysis inovatorius:

 1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 7 305 Eur;
 2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 7 478 Eur.

Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vyko brandusis inovatorius:

 1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 26 722 Eur;
 2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 27 354 Eur.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pareiškėjas turintis Kokybės ženklo („Seal of Excellence“) sertifikatą ir PVM yra netinkamas finansuoti – 71 429 Eur (kvietimas sustabdytas).

Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai, kai:

 1. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 12 801 Eur;
 2. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 13 153 Eur;
 3. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 46 826 Eur;
 4. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 48 114 Eur;
 5. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 20 225 Eur;
 6. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 20 845 Eur;
 7. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 73 984 Eur;
 8. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 76 252 Eur.

Aprašo 10.4 papunktyje nurodytai veiklai, kai ją vykdo pareiškėjas kurio projektas atrinktas pagal  sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 57 142,86 Eur (didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis yra 70 proc., bet ne daugiau kaip 40 000 Eur).

Jeigu projektu vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, fiksuotosios sumos atitinkamai pagal pareiškėjus ir veiklas yra sumuojamos.

Pradedantysis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) arba neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 7 500 000 Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas gauti finansavimą. Pirmajam kvietimui – pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti iki 1 000 000 Eur, antrajam kvietimui – brandiesiems inovatoriams – iki 5 880 000 Eur, trečiajam kvietimui, skirtam pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms) sertifikatą, – iki 500 000 Eur (kvietimas sustabdytas), ketvirtajam kvietimui, skirtam pareiškėjams, kurių projektai atrinkti pagal  sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, – iki 119 900 Eur (šimto devyniolikos tūkstančių devynių šimtų eurų).

 

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b2ac1c047c011e8ade598b2394a491d/yQtagllFJv

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė dr. Justina Rukšnaitė, tel. Nr. (+370) 675 40337, el. p. [email protected]

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Paskelbimo data  Pavadinimas  Numatytas finansavimas Paraiškos pateikimo terminas 
2020 m. spalio 11 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams)

Nr. 01.2.1-MITA-T-851-05

140 674,00 Eur 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.
2018 m. balandžio 27 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams)

Nr. 01.2.1-MITA-T-851-06

484 535,00 Eur

2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-11