Intelektinė nuosavybė - Inopatentas

KAS TAI?

MITA nuo 2011 metų administruoja priemonę intelektinei nuosavybei apsaugoti, kurios tikslas paskatinti juridinius asmenis patentuoti išradimus ir registruoti dizainą tarptautiniu mastu. 2011-2015 metų laikotarpiu ši priemonė buvo finansuojama iš LR valstybės biudžeto lėšų. Skirta suma siekė 1,6 mln. Eur. Iš viso per šį laikotarpį sėkmingai įgyvendinti 282 projektai, iš kurių 206 projektai skirti išradimų patentavimui ir 76 projektai – dizaino registracijai. Naujame finansavimo periode, priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  1. Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
  2. Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys.

PARTNERIAI

Juridiniai asmenys.

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Tęstinė projektų atranka.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų), t. y. gali būti įgyvendinami keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, tačiau skiriama bendra finansavimo lėšų suma išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu negali viršyti 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų). Keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu gali būti įgyvendinami tuo atveju, jeigu tas pats išradimas patentuojamas ar dizainas registruojamas keliais etapais, kiekviename jų pagal standartinę tvarką ir procedūras vykdant skirtingus veiksmus, privalomus atlikti visais atvejais siekiant patentuoti išradimą ar registruoti dizainą tarptautiniu mastu.

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 041 010 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatoma skelbti tris kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti paraiškas numatoma skirti po 912 303 Eur, pagal trečiąjį – iki 1 216 404 Eur.

Kontaktai pasiteirauti

Elvyra Batulevičienė, Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (+370) 604 80638, el. p. elvyra.batuleviciene@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09