Laboratorijų akreditacija

Apie priemonę

MITA priemonę administruoja nuo 2014 metų ir siekia užtikrinti, kad mokslo ir studijų institucijose daugėtų akredituotų laboratorijų, kurios teikia kokybiškas paslaugas klientams. Pagal šią priemonę yra skiriamos valstybės biudžeto (Švietimo ir mokslo ministerijos) lėšos laboratorijų akreditacijos išlaidoms kompensuoti. 

Priemonės tikslas

Skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais. Ši priemonė prisideda prie konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtros, resursų taupymo, užtikrina klaidų prevenciją bei ir sudaro palankias sąlygas sukurti efektyvią laboratorijų administravimo sistemą.

Finansuojamos veiklos

  • darbuotojų su laboratorijų akreditacija tiesiogiai susijusių kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų ir panašių veiklų išlaidos;
  • akreditacijos proceso etape būtinų instrumentų, reagentų, medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimas;
  • samdomų konsultantų (ekspertų) teikiamos paslaugos, apimančios laboratorijos pasirengimą akreditacijai (dokumentų rengimą, konsultavimą, darbuotojų mokymą); 
  • palyginamieji tarptautiniai tarplaboratoriniai tyrimai (bandymai);
  • laboratorinės įrangos techninė priežiūra / metrologinė patikra (tikrinimas ir kalibravimas);
  • akreditavimas (atitikties įvertinimas).

Pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

Partneriai

Negalimi

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Mokslo ir studijų institucijų laboratorijų akreditacijos skatinimo tvarkos aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas 2018 m. neplanuojami.

Rezultatai

  • 2017 m. –  43 951,76 eurų, 13 projektų,
  • 2016 m. – 212700 eurų, 23 projektai,
  • 2015 m. –  212529,76 eurų, 13 projektų,
  • 2014 m. –  175339,4 eurų, 14 projektų.

Kontaktai pasiteirauti

Leonidas Jelenskis, Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.  (8 5) 2644701, leonidas.jelenskis@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-05