BDAR

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

Apie priemonę

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą yra skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas tobulinant MTEP produktus, taip pat siekiama pritraukti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Priemonei skirta 1 237 500 Eur, kurie gauti už atsinaujinančių elektros energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui. Vertinant projektus prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams.

Didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienam projektui – iki 500 000 Eur. Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 MTEP etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“. Bus remiamos tolesnės MTEP veiklos iki 9 etapo – sukurto naujo produkto įvertinimo .

Priemonės tikslas

Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. 

Finansuojamos veiklos

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. 

Pareiškėjas

Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą. 

Partneriai

  1. Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.
  2. Mokslo ir studijų institucijos

Projektų atrankos būdas

Projektų atranka vykdoma konkurso vienu etapu būdu.

Finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai

  1. Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187  (toliau – Paramos administravimo aprašas); 
  2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-367 (toliau - Aprašas); 
  3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, atliktais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014); 
  4. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas; 
  5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas; 
  6. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas; 
  7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; 
  8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas uždarytas 2021 m. vasario 15 d.

Gautos paraiškos (vertinama)

Eil. Nr.  Paraiškos Nr.  Projekto pavadinimas  Pareiškėjas  Prašomas finansavimas, Eur Būsena 

1.  

AIE-01-001

Decentralizuoto, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio, elektrinių transporto priemonių (super)greito įkrovimo įrenginio eksperimentinė plėtra (bandomoji versija) 

UAB „Gasvolta“ 447,865.33 Vertinama 

2. 

AIE-01-002 

SUBUS: Sustainable Urban Biowaste Upcycling System

MB „Verslo organika“ 346,021.28 Vertinama 
3. 

AIE-01-003

Omni Wind: antras etapas UAB „Sportinė aviacija ir Ko“  173,389.73 Vertinama 

4.

AIE-01-004

Atsinaujinančių energijos šaltinių generuojamos energijos suvartojimo gamybos vietose optimizavimas

UAB „Soli Tek R&D“

416,822.30

Vertinama
5. AIE-01-005 

Mokslinis tyrimas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje: plūduriuojanti saulės elektrinės ir hidroelektrinės sistema

UAB „Solet Technics“ 401,399.75 Vertinama
6.  AIE-01-006

Mokslinis tyrimas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje: plūduriuojanti saulės elektrinės sistema žuvų ūkiuose

UAB „Solet Technics“ 401,399.75 Vertinama
7.  AIE-01-007

SAUSOS FERMENTACIJOS BIODUJŲ REAKTORIUS (SSAD)

MB „Tvarus sprendimas“

353,960.64 Vertinama
8.  AIE-01-008 Elektrinio transporto krovimo sistema

UAB „Elektromobiliai“ 

346,676.71 Vertinama

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23