MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas

Apie priemonę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija siekia vykdyti mokslo tiriamuosius darbus ir plėsti jų taikymą gynybos srityje.

Priemonės tikslas

Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje strateginis tikslas – pritraukiant ir panaudojant  mokslo potencialą prisidėti prie KAS ir Lietuvos kariuomenės plėtros, skatinti inovatyvų mąstymą, žinių kaupimą ir kompetencijos augimą gynybos srityje. Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje uždaviniai

  • remti Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtrą;
  • teikti analitinę paramą ir rekomendacijas sprendimams priimti;
  • skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • sudaryti sąlygas papildomiems išorės resursams pritraukti;
  • bendradarbiauti su verslo ir pramonės sektoriumi

Finansuojamos veiklos

Projektai finansuojami iš LR Valstybės biudžeto lėšų. Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 2V-81.

Pareiškėjai

  • Mokslo ir studijų institucijos
  • Įmonės

Partneriai

Galimi.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas dėl MTEP projektų, skirtų krašto pasaugos poreikiams, konkursui - elektrinio motociklo sukūrimas. Konkursui paraiškų pateikimo data: 2019 m. sausio 2 d. 10 val.

Rezultatai

  • Paskelbti 2 konkursai (2016 ir 2015 m.), gauta 13 paraiškų;
  • 2017 m. skirta lėšų – 261 983,77, finansuojami 2 projektai.

Kontaktai pasiteirauti

Eglė Elena Šataitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė
Tel. (+370) 604 78 738, el. paštas egle.elena.sataite@mita.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09