Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Ši programa siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo.

Programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo tikslo  - mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Programą administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Programos partneriai:

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Innovation Norway

Programos prioritetinės sritys:

 • Žaliosios pramonės inovacijos, įskaitant bioekonomiką
 • Informacinės ir ryšių technologijos

Kam bus skiriamos investicijos

Žaliosios pramonės inovacijos, įskaitant bioekonomiką

Informacinės ir ryšių technologijos

PAREIŠKĖJAI

Lietuvoje įregistruoti privatieji juridiniai asmenys

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
 • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.

Pagal Kvietimą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

 • jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
 • kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus prieš pateikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu turi planų nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, dėl kurios prašoma pagalbos, pabaigos.
 • nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

PARTNERIAI

 • Privatieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje
 • Viešieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje

Pvz., AB, UAB, mokslo ir studijų institucija, asociacija, viešoji įstaiga, kt.

* Partnerystė nėra privaloma

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Projektų konkursas

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

1. Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas

Investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologjos, nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas

1. Naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas.

 

SVARBU: Projekto  MTEP etapo veiklos turi būti ne žemesnio kaip 4-ojo MTEP etapo (Maketo (modelio) kūrimas ir testavimas) pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą (LRV 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650).

2. Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas

Veikla turi būti įgyvendinta kartu su 1 punkte nurodyta veikla

2. Naujų IRT produktų ar technologijų komercinimas.

Veikla turi būti įgyvendinta kartu su 1 punkte nurodyta veikla.

3. Naujų produktų ar technologijų diegimas (tik MVĮ)

Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui, pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegiant mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas)

3. Naujų produktų ar technologijų diegimas (tik MVĮ)

Veikla turi būti įgyvendinta  kartu su 1 punkte nurodyta veikla.

PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA

Nuo 200 000 iki 2 000 000 EUR

Nuo 200 000 iki 1 000 000 EUR

Mažųjų projektų schema

Nuo 10 000 iki 200 000 EUR

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

VEIKLOMS  Nr. 1 ir Nr. 2

25-80 % visų tinkamų išlaidų 

VEIKLAI Nr. 3 

35-50 % visų tinkamų išlaidų 

PROGRAMOS RODIKLIAI

- Projekto vykdytojo metinis apyvartos augimas (privalomas)

- Projekto vykdytojo metinis pelno augimas (privalomas)

- Sukurtų darbo vietų skaičius

- Patentinių paraiškų skaičius

- Sukurtų naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų skaičius (privalomas)

- Komercintų naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų skaičius

- Įdiegtų naujų aplinkai palankių technologijų skaičius (privalomas)

- CO2 kiekio sumažėjimas (tonomis, CO2 ekvivalentas)

- Energijos vartojimo sumažėjimas (MWh).

- Projekto vykdytojo metinis apyvartos augimas (privalomas)

- Projekto vykdytojo metinis pelno augimas (privalomas)

- Sukurtų darbo vietų skaičius

- Patentinių paraiškų skaičius

- Sukurtų naujų IRT produktų ar technologijų skaičius (privalomas)

- Komercintų naujų IRT produktų ar technologijų skaičius

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

36 mėnesiai (nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos)

Mažųjų projektų schema

18 mėnesių (nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos)

PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMA SKIRTI

8 017 647 EUR

4 000 000 EUR

Mažųjų projektų schema

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

KVIETIMŲ GRAFIKAS

2020 m. - 9 017 647 EUR

2020 m. - 5 500 000 EUR

Paraiškų teikimo terminas – 3 mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo dienos

VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS

Veiklos tikslas – kelti Lietuvos įmonių gebėjimus parduoti inovacijas. Veikla apimtų ne tik mokymus, bet ir akseleravimo programas Norvegijoje, patirties mainus tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių.

PAREIŠKĖJAI

Lietuvoje įregistruoti privatieji juridiniai asmenys

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
 • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.
 • viešosios įstaigos, asociacijos, klasteriai, NGO.

Pagal Kvietimą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

 • jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
 • kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus prieš pateikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu turi planų nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, dėl kurios prašoma pagalbos, pabaigos.
 • nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

PARTNERIAI

 • Privatieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje
 • Viešieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje

Pvz., AB, UAB, mokslo ir studijų institucija, asociacija, viešoji įstaiga, kt.

* Partnerystė nėra privaloma

 

PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA

Nuo 5 000 iki 10 000 EUR

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

Iki 90 % visų tinkamų išlaidų 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

iki 6 mėnesių (nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos)

PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMA SKIRTI

500 000 EUR

KVIETIMŲ GRAFIKAS

2020 m. antras pusmetis - 500 000 EUR

Paraiškų teikimo terminas – 3 mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo dienos

 

DVIŠALIŲ SANTYKIŲ STIPRINIMAS

Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti (galioja iki 2020.10.30)

PARTNERIŲ PAIEŠKA

Agentūros „Innovation Norway“ partnerių duomenų bazė.
Žaliųjų technologijų platforma „The Explorer“ partnerių paieškai Norvegijoje.

Pagrindiniai dokumentai

https://www.eeagrants.lt/programos/dokumentai/program/0

Naudingos nuorodos

http://www.eeagrants.com/

http://www.eeagrants.lt/

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=58Cgn3G29NM

Kontaktai pasiteirauti

Ina Sinkevičiūtė, tel. (+370) 604 77086, el. p. ina.sinkeviciute@mita.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07